اکوسیستم کسب و کار

مقاله اکوسیستم کسب و کار

منبع: اکوسیستم کسب و کار نوشته آرش حبیبی شرح و تفسیر مقاله جیمز مور

اصطلاح اکوسیستم کسب و کار نخستین بار توسط جیمز مور James F. Moore در مقاله Predators and Prey یه سال ۱۹۹۳ مطرح شد. کلمه Predators به معنای شکارچی و Prey به معنای شکار است. به زعم مورد یک سازمان در خلاء زندگی نمیکند و حتی به عنوان عضوی از یک صنعت خاص نیست بلکه سازمان در یک محیط بزرگ و در میان صنایع مختلفی فعالیت دارد که از آن با عنوان Business ecosystem یا اکوسیستم کسب و کار یاد می شود.

در دهه های اخیر، شتاب تغییرات در جهان کسب و کار به طور فزایندهای افزایش یافته است. در راستای این تغییرات، رویکردها و روش های نوینی در مدیریت مطرح شده است. یکی از این مفاهیم، رویکرد اکوسیستم کسب و کار است که با توجه به تغییر شرایط دنیای کسب و کار ظهور یافته است. بر مبنای این رویکرد، جهان کسب و کار همچون اکوسیستمی است که در آن کسب و کار های مختلف از صنایع گوناگون، با یکدیگر روابط متقابل دارند و بقای آنها تا حدود زیادی به یکدیگر وابسته است. پذیرش و بکارگیری این رویکرد، با تغییراتی در نگرش به کسب و کار همراه است و مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب و کار نشان دهنده تغییراتی است که در ذهنیت افراد روی می دهد. این تغییرات ذهنی، در نتیجه تغییرات محیطی روی داده است که در واقع، پاسخ به نیازها و خواسته های جدید برای موفقیت در کسب و کار است.

شکار و شکارچی

طرح سمبولیک شکار و شکارچی (جیمز مور، ۱۹۹۳)

مفهوم اکوسیستم کسب و کار

واژه اکوسیستم یکی از مفاهیم کاربردی در حوزه علوم زیستی است. یک اکوسیستم، منحلقه ای است که در آن گروهی از جانداران با یکدیگر و یا محیط اطراف خود در ارتباط متقابل هستند. اکوسیستم ها فقط مجموعه ای از گونه ها نیستند، بلکه سیستم هایی مرکب از اجزای زنده، غیر زنده و نیروهای طبیعی هستند که با یکدیگر در تعامل و پیوسته در حال تغییر هستند. رفتار یک جاندار بر جانداران دیگر و در محیط اکوسیستم تأثیر می گذارد و سرنوشت و بقای اکوسیستم، به رفتار تمام اعضای آن بستگی دارد. از یک سو، با روند افزایش ارتباطات بین سازمان ها و پیچیده تر شدن روابط میان کسب و کارها، و از سوی دیگر با شتاب فزاینده تغییرات محیطی در جهان کسب و کار در دهه های اخیر، رفتار سازمان ها قابل تشبه به رفتار جانداران یک اکوسیستم است.

استعاره اکوسیستم کسب و کار، نخستین بار توسط جیمز مور (۱۹۹۳) مطرح شده است. بر مبنای این استعاره، امروزه فضای فعالیت سازمان ها در یک اکوسیستم کسب و کار است؛ اکوسیستمی که از اعضایی مانند مشتریان، تأمین کنندگان، تولید کنندگان پیشتان سهامداران، انجمن های تجاری، اتحادیه های کارگری، نهادهای دولتی و نیمه دولتی، و سایر بخش های دینفع تشکیل شده است.ارتباطات متقابل و پیچیدهای بین این اعضا وجود دارد و موفقیت و بقای آن ها به یکدیگر وابسته است.

تعریف اکوسیستم کسب و کار

مبانی اکوسیستم کسب و کاربه طور متقابل بر یکدیگر تأثیر می گذارند و یکدیگر را تقویت می کنند. این مبانی به شیوه ‌های متفاوتی از سوی شرکت های پیشتاز پیگیری شده است ولی رویکرد اکوسیستم کسب – و کار این مبانی را به صورت منسجم مطرح و آن را به عنوان راهکاری برای مقابله با تغییرات فزاینده جهان کسب و کار به سایرین ارائه می کند. در واقع، این رویکرد افراد را ترغیب می کند تا با ذهنیتی باز و پویا به تغییرات محیطی توجه کنند و به آنها پاسخ دهند و در شرایحلی خود نیز تغییراتی ایجاد کنند و قواعد بازی را تغییر دهند.

اکوسیستم کسب و کار سیستمی گسترش یافته از سازمان هایی است که متقابلا از یکدیگر حمایت می کنند. در نگرش اکوسیستمی اعتقاد بر این است که هر یک از اعضا بر سرنوشت کل اکوسیستم کسب و کار تأثیر دارد. به بیان دیگر، ورود و خروج هریک از اعضا بر عملکرد سایر اعضا مؤثر است.
جیمز مور

به عنوان مثال، هنگامی که تعداد مشتریان شبکه کاهش می یابد، ارزش شبکه برای تأمین کنندگان و سایر مشتریان شبکه کاهش می یابد. همچنین هنگامی که تأمین کننده جدید یک محصول مکمل به شبکه وارد می شود، ارزش شبکه برای کل اعضای آن افزایش می یابد.

نتیجه گیری بحث اکوسیستم کسب و کار

اکوسیستم کسب و کار مفهوم جدیدی است که سطح بالائی از همکاری، هم افزائی و مشارکت را در فضای اقتصادی و کسب و کار مد نظر قرار می دهد. در این مفهوم فضای کسب و کار مانند یک اکوسیستم در نظر گرفته می شود، هر یک از بازیگران ، فعالان و حاضران در این اکوسیستم با بیشترین سطح مشارکت به ارائه بالاترین ارزشهای موجود و قابل ارائه می پردازند فارغ از اینکه دیگران چه می کنند و فارغ از هرگونه رقابت مخرب یا رفتارهای فرسایشی .

در حقیقت نظر حاضرین در اکوسیستم این است که هرچه اکوسیستم که فضای زیست همه آنهاست پربارتر و ارزنده تر باشد، منافع بیشتری در آن ایجاد می شود که همه از آن بهره بیشتری خواهند برد، بنابراین تلاش همه آن خواهد بود که این اکوسیستم بیهنه تر ، مناسب تر و قابل زیست تر باشد. همه کسب و کارها بدون توجه به اینکه سهمی نخواهند داشت، با افزودن ارزشهای قابل ملاحظه ، ارزش کل اکوسیستم را می افزایند و بنابراین در ارزش بالاتر سهم بالاتری هم خواهند برد. در چنین اکوسیستمی ، گردش اطلاعات بنحو کامل وجود دارد، هیچیک از مشارکت جویان نگران اطلاعات ارائه شده نیستند.

دانلود اصل مقاله اکوسیستم کسب و کار – جیمز مور