پرسشنامه چیرگی خدمات

دانلود پرسشنامه چیرگی خدمات

فایل ورد پرسشنامه چیرگی خدمات

هدف : بررسی شاخص‌های منطق چیرگی خدمات در سازمان

روایی و پایایی : دارد

منبع: وارگو و لوش به همراه منبع فارسی

تعداد سوالات : ۱۱ گویه منطق بر ۱۱ اصل منطق چیرگی خدمات

ابعاد: پرسشنامه تک بعدی است

پیوست: یک پرسشنامه منطق چیرگی خدمات ۱۰ سوالی توسط پارس‌مدیر نیز پیوست شده است.

5000 تومان – خرید

تعریف مفهومی چیرگی خدمات

منطق چیرگی خدمات که وارگو و لوچ مستندات مفصلی را در ارتباط با تعدادی از ابعاد اساسی این منطق ارائه دادند شامل مواردی مثل: واحد مبادله اولیه، تعیین و معنای ارزش، نقش مشتری، ماهیت تعاملات شرکت مشتری و منبع رشد اقتصادی می باشد. آنها به طور خاص، منطق محور سنتی را به عنوان تأکید بر محصولات فیزیکی توصیف می کنند؛ اما ارزش به عنوان واسطه ای در نظر گرفته می شود که توسط تولید کننده بر روی محصولات فیزیکی به شکل فرم محصول، محل ارائه کالا، زمان و خدمات و نوع مالکیت ارائه می شود و مشتری به عنوان گیرنده چنین ارزشی از کالاها؛ رضایت و رفاه بیشتری بدست می آورد و از طرفی این ارتباط می تواند برای هر دو طرف معامله سودمند باشد.

منطق SD معانی مرتبط با تجربه یک مشتری که در طول زمان ایجاد شده است اشاره می کند. ایده اصلی منطق SD این است که افراد توانایی های خود را به نفع دیگران به کار می گیرند و به طور متقابل از مهارت های کاربردی دیگران از طریق تبادل خدمات بهره می برند. سازمان ها در محیطی پویا فعالیت دارند که حیات آنها در گرو تعامل با سایر فعالان این عرصه است و از آن با عنوان اکوسیستم کسب و کار یاد می‌شود. برای موفقیت در این عرصه هم آفرینی ارزش عنصری کلیدی است که در تعامل با مشتریان و ذی‌نفعان قابل حصول است. خدمت، پایه تبادلات شناخته شده و محصولات مادی وسیله ای برای توزیع گسترده خدمت تعریف می شوند،خدمتی برای رفع یک نیاز به همین دلیل مشتری همواره در ایجاد ارزش مشارکت دارد و یک سازمان به تنهایی نمی تواند ارزشی ایجاد کند. بنابراین پرسشنامه منطق چیرگی را دانلود کنید.