این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آزمون میانگین جامعه

آزمون میانگین جامعه

آزمون t تک نمونه

آزمون t تک نمونه (One Sample t-Tset) یک روش پارامتریک در آمار کاربردی است که برای آزمون فرض پیرامون یک میانگین از یک جامعه استفاده می شود.

آزمون میانگین جامعه

آزمون میانگین جامعه

آموزش انواع آزمون میانگین جامعه شامل آزمون t تک نمونه، تی زوجی، تی مستقل و تحلیل واریانس تک عاملی با استفاده از نرم‌افزار SPSS

آزمون کروسکال-والیس Kruskal-Wallis

آزمون کروسکال-والیس

آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-Wallis) برای بررسی اختلاف میانگین چند جامعه آماری استفاده می‌شود. آزمون H معادل ناپرامتریک تحلیل واریانس است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com