این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آزمون میانگین جامعه

آزمون میانگین جامعه

آزمون t تک نمونه

آزمون t تک نمونه یا One Sample t-Tset یک روش پارامتریک در آمار کاربردی است که برای آزمون فرض پیرامون یک میانگین از یک جامعه استفاده می‌شود.

آزمون میانگین جامعه

آزمون میانگین جامعه

آموزش انواع آزمون میانگین جامعه شامل آزمون t تک نمونه، تی زوجی، تی مستقل و تحلیل واریانس تک عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS

آزمون کروسکال-والیس Kruskal-Wallis

آزمون کروسکال-والیس

آزمون کروسکال-والیس Kruskal-Wallis برای بررسی اختلاف میانگین چند جامعه آماری استفاده می‌شود. به این روش آزمون H نیز گفته می‌شود و معادل ناپارامتریک تحلیل واریانس است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com