این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آزمون نرمال بودن

نمودار چندک-چندک (Q-Q Plot)

نمودار چندک-چندک (Q-Q Plot)

نمودار چندک-چندک (Q-Q Plot) یک نمودار احتمال است که امکان مقایسه دو توزیع احتمال را به شیوه‌ای گرافیکی و ترسیمی فراهم می‌کند.

چولگی و کشیدگی داده‌ها

چولگی و کشیدگی

چولگی و کشیدگی داده‌ها دو آزمون آماری برای ارزیابی میزان پراکندگی فراوانی داده‌ها بوده و برای بررسی نرمال بودن توزیع استفاده می‌شوند.

آزمون تصادفی بودن داده ها

آزمون تصادفی بودن داده‌ها

آزمون تصادفی بودن داده‌ها در SPSS یکی از شرایط زیربنایی جهت تعمیم نتایج نمونه به جامعه براساس اصل «تصادفی بودن داده‌ها» است.

آزمون کوموگروف اسمیرنوف

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (KS)

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (Kolmogorov-smirnov) یک آزمون آماری ناپارامتریک است که برای بررسی توزیع داده‌ها استفاده می‌شود.

آزمون شاپیرو و یلک

آزمون شاپیرو-ویلک

آزمون شاپیرو-ویلک یک روش آمار ناپارامتریک است که برای بررسی نرمال بودن داده‌ها استفاده می‌شود و کاربردی مشابه آزمون کولموگروف-اسمیرنوف دارد.

آزمون نرمال بودن داده ها

آزمون نرمال بودن داده‌ها

آزمون نرمال بودن داده‌ها در SPSS برای مطمئن شدن از نرمال بودن توزیع داده‌های گردآوری شده برای انجام آزمون‌های پارامتریک استفاده می‌شود.

آزمون نرمال بودن داده ها

جدول توزیع نرمال

جدول توزیع نرمال و توزیع نرمال، حالت طبیعی بسیاری از اندازه‌های گردآوری شده پیرامون پدیده‌های طبیعی است.توضیحات تکمیلی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com