این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آمار ناپارامتریک

آمار استنباطی

آمار استنباطی

آمار استنباطی (Inferential statistics) روشی برای تخمین پارامتر جامعه براساس مقادیر حاصل از نمونه است و به دو دسته پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می‌شود.

آمار پارامتریک و ناپارامتریک

آمار پارامتریک و ناپارامتریک

آمار پارامتریک و ناپارامتریک اشاره به روش‌هایی دارند که برای آزمون فرضیه‌ها یا پاسخ به پرسش‌های پژوهش در آمار کاربردی مدیریت و آمار استنباطی استفاده می‌شوند.

آزمونهای آماری

آزمون‌های آماری

آزمون‌های آماری به روش‌های استنباطی و توصیفی و روش‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می‌شوند که در مدیریت کاربرد بسیاری دارند.

آزمون کروسکال-والیس Kruskal-Wallis

آزمون کروسکال-والیس

آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-Wallis) برای بررسی اختلاف میانگین چند جامعه آماری استفاده می‌شود. آزمون H معادل ناپرامتریک تحلیل واریانس است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com