این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب برازش مدل

آزمون خی-دو

آزمون خی-دو

آزمون خی-دو (χ۲) به سال ۱۹۰۰ توسط کارل پیرسون جهت سنجش شباهت میان منحنی‌های تجربی و منحنی‌های نظری ابداع گردید و در SPSS قابل انجام است.

شاخص اندازه اثر کوهن

اندازه اثر

اندازه اثر Effect Size شاخصی برای سنجش پایایی نتایج ابزار اندازه‌گیری است که باید همراه با مقدار معناداری گزارش شود تا نتایج قابلیت اتکای بیشتر داشته باشند.

شاخص‌های ارزیابی برازش مدل

برازش مدل

شاخص‌های برازش مدل در مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان میدهند چقدر یک مدل تجربی با یک مدل نظری انطباق دارد و دامنه‌های پذیرش متفاوتی دارند.

شاخص‌های ارزیابی برازش مدل

برازش تحلیل عاملی اکتشافی

نیکویی برازش تحلیل عاملی اکتشافی در SPSS از طریق محاسبه محاسبه شاخص RMSEA و شاخص خی-دو به‌هنجار شده قابل محاسبه و تفسیر است.

برازش حداقل مربعات جزئی

برازش حداقل مربعات جزئی

برای برازش حداقل مربعات جزئی شاخص‌های متعددی وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از ضریب تشخیص، شاخص استون گیزر، شاخص نیکویی برازش و شاخص اندازه اثر

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com