این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحلیل اهمیت-عملکرد

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد IPMA

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد (IPMA)

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد (IPMA) امکان سنجش عمکلرد هر یک از سازه‌ها را در مدل‌های ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی فراهم می‌سازد.

تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد

تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد

تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) روشی برای سنجش میزان شکاف و فاصله انتظارات (اهمیت) و ادراکات (عملکرد) پیرامون پدیده موردمطالعه است.

تحلیل شکاف

تحلیل شکاف

تحلیل شکاف (Gap analysis) رویکردی مدیریتی است که برای ارزیابی فاصله میان انتظارات (وضعیت مطلوب) و ادراکات (وضعیت موجود) استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com