این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید (NPD)

توسعه محصول جدید (NPD) فرایندی است که توسط آن، یک سازمان از منابع و قابلیت‌هایش برای خلق محصولی جدید یا بهبود محصولات موجود استفاده می‌کند.

نمودار چرخه عمر محصول

چرخه عمر محصول

چرخه عمر محصول (PLC) بازه‌ای شامل پنج مرحله مشخص است که عبارتند از: تولید، معرفی، رشد، بلوغ و افول که هر محصولی آن را طی می‌کند.

پرسشنامه توسعه محصول جدید

پرسشنامه توسعه محصول جدید

دانلود پرسشنامه توسعه محصول جدید دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد همراه با شرح و تفسیر به صورت سوالات طیف لیکرت پنج درجه

فرآیند توسعه محصول جدید

فرآیند توسعه محصول جدید

فرایند توسعه محصول جدید شامل تمامی فعالیت‌ها و تصمیماتی است که از مرحله ایجاد ایده تا ورود محصولی تازه به بازار را در بر می‌گیرد.

پرسشنامه نوآوری محصول

پرسشنامه نوآوری محصول

دانلود پرسشنامه نوآوری محصول دارای ۶ بعد مشخص و ۲۰ گویه طیف لیکرت ۵ درجه و به همراه روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com