پرسشنامه موفقیت محصول جدید

دانلود پرسشنامه موفقیت محصول جدید

فایل ورد پرسشنامه موفقیت محصول جدید: شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید

هدف : شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در سازمان

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد گویه‌ها : ۳۶ سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تیم توسعه محصول، نوآوری محصول، عامل بازاریابی، تکنولوژی و  قابلیت‌های نرم‌افزاری

3000 تومان – خرید

تعربف مفهومی عوامل موثر بر توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید : آمیخته بازاریابی محصول یکی از اجزای اصلی آمیخته بازاریابی سازمان است که در جهان درحال تحول کنونی مداوم باید بهبود پیدا کند. محصول جدید در قالب تغییرات در محصولات قبلی یا یک نوآوری کامل در محصولات می باشد و در واقع به ارائه چیزی می پردازد که پیشتر نبوده است. بنابراین باید از پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید استفاده کرد.

چقدر تازه و جدید؟ محصول جدید شامل توسعه بنیادی محصول و توسعه جزیی محصول است بنابراین پرسشنامه توسعه محصول را بنگرید.

عوامل حیاتی موفقیت : مجموعه عواملی هستند که پیش از انجام هر کاری در سازمان باید شناسایی و ارزیابی شوند. در واقع عوامل حیاتی موفقیت زمینه های بکارگیری هر فناوری، تحول، خدمت یا محصولی را در سازمان مورد سنجش قرار می دهند. با تمرکز بر این عوامل می توان شانس موفقیت تولید محصولات جدید سازمانی را افزایش داد.

عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید : به عواملی اشاره دارد که پیش از تولید محصول جدید باید مورد ارزیابی و پالایش قرار گیرند. تیم توسعه محصول یکی از این عوامل است که در سایه نوآوری و مبتنی بر تحقیقات بازاریابی زمینه موفقیت محصول جدید را فراهم می‌آورد. فناوری و قابلیت‌های نرم افزار نیز در فرایند تولید محصول جدید باید در نظر گرفته شود. به این ترتیب می توان به موفقیت تولید محصول جدید امید داشت.