پرسشنامه توسعه محصول جدید

دانلود پرسشنامه توسعه محصول جدید دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد همراه با شرح و تفسیر

پرسشنامه موفقیت محصول جدید

ابعاد: تیم توسعه محصول، نوآوری محصول، عامل بازاریابی، تکنولوژی و  قابلیت‌های نرم‌افزاری

تعداد گویه‌ها : ۳۶ سوال با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه عملکرد محصول جدید

ابعاد: استراتژی نوآوری، استراتژی بازاریابی، طراحی، ارزش‌آفرینی و عملکرد محصول جدید

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه فرآیند توسعه محصول جدید

ابعاد: فرصت، ایده، توسعه مفهوم محصول جدید، استراتژی، تست بازار، تجاری سازی محصول

تعداد سوالات : ۱۸ پرسش با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه توسعه محصول

ابعاد: توسعه بنیادی محصول و توسعه جزیی محصول

تعداد سوالات : ۱۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی توسعه محصول جدید

تعریف مفهومی: توسعه محصول جدید (NPD) فرایندی است که توسط آن، یک سازمان از منابع و قابلیت‌هایش برای خلق محصولی جدید یا بهبود محصولات موجود استفاده می‌کند. نکته کلیدی این مفهوم درک تفاوت بین توسعه و تولید است. توسعه مفهومی گسترده‌تر می‌باشد و لزوماً به خلق یک محصول کاملاً جدید منجر نمی‌شود. گاهی از طریق بهبود در محصولات موجود نیز می‌توان به اهداف توسعه دست پیدا کرد.

چقدر تازه و جدید؟ محصول جدید شامل توسعه بنیادی محصول و توسعه جزیی محصول است بنابراین پرسشنامه توسعه محصول را بنگرید. کاتلر در تعریفی که از توسعه محصول ارائه داد مفاهیمی چون محصولات بکر، محصولات ارتقاء یافته، محصولات تغییر یافته و برندهای جدید حاصل از فرایندهای تحقیق و توسعه را ذیل مفهوم توسعه محصول جدید معرفی کرد.

تعریف عملیاتی : برای سنجش این سازه از پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت پنج درجه استفاده می‌شود. توسعه بنیادی محصول و توسعه جزئی محصول دو رکن اصلی بررسی تازگی محصولات جدید هستند. برای حصول اطمینان از پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شده است. برای اطمینان از پایایی نیز آلفای کرونباخ تمامی پرسشنامه‌ها محاسبه شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله