این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب حکمرانی خوب

پرسشنامه حکمرانی شبکه‌ای

پرسشنامه حکمرانی شبکه‌ای

دانلود پرسشنامه حکمرانی شبکه‌ای دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

حکمرانی شبکه‌ای

حکمرانی شبکه‌ای

حکمرانی شبکه‌ای نوعی از روابط بین سازمانی است که بر هماهنگی بین بنگاهی مبتنی بر سیستم اجتماعی ارگانیک یا غیررسمی تاکید دارد.

پرسشنامه حکمرانی خوب شهری

پرسشنامه حکمرانی خوب شهری

دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب شهری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

حکمرانی خوب شهری

حکمرانی خوب شهری

حکمرانی خوب شهری به تصمیم‌گیری مدیران برای اداره بهتر شهر و پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های شهروندان با استفاده بهینه از منابع عمومی اشاره دارد.

پرسشنامه حکمرانی دیجیتال

پرسشنامه حکمرانی دیجیتال

دانلود پرسشنامه حکمرانی دیجیتال دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

دولت باز

دولت باز

دولت باز (Open government) دکترینی در اداره بخش عمومی است که براساس آن شهروندان حق دارند به اسناد و رویه‌های اجرایی دولت دسترسی داشته باشند.

حکمرانی خوب

حکمرانی خوب

حکمرانی خوب (Good governance) در ادبیات توسعه بین‌الملل نشان می‌دهد که بخش عمومی (دولتی) چقدر منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com