پرسشنامه حکمرانی دیجیتال

دانلود پرسشنامه حکمرانی دیجیتال دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۵۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «برنامه‌ریزی و هماهنگی»،‌«نظارت و کنترل»، «شرکای دیجیتال»، «رهبری دیجیتال» و «فرهنگ دیجیتال»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه حکمرانی دیجیتال

تعریف مفهومی: حکمرانی دیجیتال به معنای ساختار سازمانی برای توسعه و تخصیص منابع سازمانی در حوزه تحول دیجیتال می‌باشد. هدف از این سازوکار، پیشبرد هرچه بهتر اقدامات دیجیتال سازمان است. این شیوه از حکمرانی نیز نشات گرفته از مفهوم کلان حکمرانی خوب در مدیریت است. حکمرانی دیجیتال در سطح فردی، فرایندی و سازمانی آثار گسترده و ژرفی دارد که مطالعه آن بسیار حائز اهمیت است. این اهمیت هم از منظر علمی و دانشگاهی و هم از منظر عملی در جهان صنعت قابل اثبات است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش حکمرانی دیجیتال از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۵۰ گویه است. داده‌های گردآوری شده نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS و ایویوز و روش معادلات ساختاری مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از نقش مثبت و معنی‌دار مدیریت دولتی در حکمرانی دیجیتال است.

شاخص‌هایی را با عناوین برنامه‌ریزی و هماهنگی (PC)، شاخص نظارت و کنترل (MC)، شاخص فرهنگ دیجیتال (DC)، شاخص شرکاء دیجیتال (DP) و شاخص رهبری دیجیتال (DL) به عنوان شاخص‌های حکمرانی دیجیتال معرفی می‌نماید. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله