این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب خلق مشترک

پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری

پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری

دانلود فایل ورد پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری شامل ابعاد بازخورد، حمایت، بردباری و کمک رسانی همراه با منبع معتبر دارای روایی و پایایی

پرسشنامه هم‌آفرینی ارزش

پرسشنامه خلق مشترک ارزش

دانلود فایل ورد پرسشنامه خلق مشترک ارزش یا هم‌آفرینی ارزش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر دارای ابعاد مشخص و گویه‌های با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه خلق مشترک دانش

پرسشنامه خلق مشترک دانش

دانلود فایل ورد پرسشنامه خلق مشترک دانش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر با ابعاد خلق دانش، تسهیم دانش و همکاری در بازتولید دانش با طیف لیکرت

خلق مشترک دانش

خلق مشترک دانش

خلق مشترک دانش (Knowledge co Creation) مفهومی در مدیریت دانش است که می‌توان آن را تلفیقی از خلق دانش و تسهیم دانش به صورت همکارانه دانست.

خلق مشترک ارزش

خلق مشترک ارزش

خلق مشترک ارزش (Value Co-Creation) به عنوان طراحی، تولید و ارائه محصولات و خدمات با مشارکت همه ذی‌نفعان کلیدی سازمان تعریف می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com