پرسشنامه خلق مشترک دانش

دانلود فایل ورد پرسشنامه خلق مشترک دانش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: خلق دانش، تسهیم دانش، همکاری دانش‌محور

تعریف مفهومی پرسشنامه خلق مشترک دانش

خلق مشترک دانش Knowledge co Creation مفهومی در مدیریت دانش است که می‌توان آن را تلفیقی از خلق دانش و تسهیم دانش دانست. در منابع مختلف مدیریت دانش تفاوت مخشصی بین خلق دانش و خلق مشترک دانش بیان نشده است اما به این نکته اشاره شده است که خلق مشترک متضمن فرایندهای همکارانه در ایجاد دانش است.

از این رو هم‌آفرینی دانش وقتی رخ می‌دهد که افراد نتنها دانش خود را با هم تسهیم می‌کنند بلکه کوشش می‌کنند به صورت همکارانه دانش موجود را برای ایجاد دانشی نو بکار گیرند. به عبارت دیگر خلق مشترک دانش ماهیتی همکارانه دارد و شامل تسهیم و خلق دانش به صورت همزمان است. فعالیت‌ها و پروژه‌های نوآوری و توسعه محصول جدید سازمان درون یک شبکه دانش، ممکن است از دسترسی به دانش خلق شده از طریق اعضای مختلف سازمان بهره برد. یکی از جدیدترین مفاهیم مطرح شده برای استفاده از منابع دانش خارج از سازمان، مفهوم خلق مشترک دانش است.

این مفهوم برای خلق دانش به همکاری سازمان با شرکا، رقبا، تأمین کنندگان و مشتریان اشاره می‌کند. سازمانی که قابلیت خلق دانش کلیدی را به صورت مشترک داشته باشد، می‌تواند از دانش کس بشده برای کسب مزیت رقابتی استفاده کند. در این زمینه، مفهوم دیگری به نام ظرفیت جذب دانش سازمان مطرح می‌شود. ظرفیت جذب دانش، توانایی سازمان برای تشخیص ارزش اطلاعات و دانش جدید در محیط، جذب آن از منابع خارج ی و استفاده از آن به منظور نوآوری و یادگیری برای دستیابی به مقاصد تجاری است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله