پرسشنامه درگیری مشتریان (مشارکت مشتریان)

دانلود پرسشنامه درگیری مشتریان (مشارکت مشتری)  دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی : دارد

نوع پرسشنامه: استاندارد

منبع: پانساری و کومار

نمونه منبع فارسی: دارد

تعداد سوالات: ۱۴ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: درگیری مشتری، بعد احساسی، بعد شناختی، بعد اجتماعی

پیوست: پرسشنامه تک بعدی درگیری مشتریان

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه درگیری مشتریان

تعریف مفهوم درگیری مشتری : درگیری مشتریان یا مشارکت مشتریان ترجمه فارسی Customer engagement است. مشارکت مشتیان مکانیزمی است که از طریق آن مشتری بهطور مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد ارزش برای شرکت، همکاری می‌کند. همکاری مستقیم شامل خریدهای مشتری و همکاریه‌ای غیرمستقیم شامل ارجاع مشتریان دیگر به شرکت که مبتنی بر مشوق‌های شرکت هستند.

تعریف عملیاتی درگیری مشتری : درگیری مشتری براساس سه بعداحساسی، شناختی و اجتماعی سنجیده می‌شود. بطور کلی از ۱۴ گویه برای سنجش درگیری مشتریان استفاده می‌شود.

ابعاد پرسشنامه درگیری مشتریان

ابعاد پرسشنامه درگیری مشتریان

ارزش حیات مشتری : به عنوان ارزش فعلی سودهای آتی ایجادشده برای بنگاه توسط یک مشتری در طول عمر تجارت خود با بنگاه تعریف می‌شود. ارزش حیات مشتری که از آن تحت عنوان مشارکت مستقیم نیز یاد می‌شود، بر جنبه معامالتی مشارکت تأکید می‌کند. این شامل رفتارهای مربوط به خرید مشتری از جمله تکرار دفعات خرید یا خرید بیشتر در هر بار است.

ارزش ارجاع مشتری : یا بازاریابی دهان‌به‌دهان به عنوان ارجاع مشتریان جدید به شرکت توسط مشتریان فعلی بر اثر برنامه‌های تشویقی شرکت تعریف می‌شود. به بیان دیگر، رفتار ارجاع مشتری، شکلی از تبلیغات دهان‌به‌دهان است که در آن مشتریان انگیزه دارند که مشتری جدیدی را معرفی کنند..

ارزش تأثیرگذاری مشتری : از تأثیرگذاری مشتری بر مشتریان بالقوه از طریق ترغیب و تبدیل آنها به مشتری، تشویق مشتریان دیگر به افزایش سهم کیف پول خود از معامله با بنگاه، ایجاد تجربه خدمات مشترک و کمک به دیگران برای استفاده از خدمات شرکت ناشی می‌شودکه معموالً با انگیزه درونی صورت می‌گیرد.

ارزش دانش مشتری : یا خلق مشترک دانش شامل رفتار مشتری برای انتقال دانش خود به شرکت است که از طریق ارائه بازخور به شرکت درباره ایده‌های نوآورانه یا ایده‌هایی برای بهبود عملکرد شرکت انجام می‌گیرد. برای مطالعه بیشتر می‌توانید بخث خلق مشترک دانش را مطالعه کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله