این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب دانشگاه کارآفرین

تجاری‌سازی دانش

تجاری‌سازی دانش

تجاری‌سازی دانش فرآیندی است که به‌وسیله آن دانایی، مهارت و تخصص تولید شده در دانشگاه‌ها در دسترس و مورد بهره‌برداری سازمان‌ها و جامعه قرار می‌گیرد.

دانشگاه دیجیتال

دانشگاه دیجیتال

دانشگاه دیجیتال، تحولی در نظام آموزش عالی است که با استفاده از ابزارها و خدمات دیجیتالی شیوه آموزش، منابع آموزشی و تعریف استاد و دانشجو را از اساس دستخوش تغییر کرده است.

دانشگاه نسل چهارم

دانشگاه نسل چهارم

دانشگاه نسل چهار دانشگاهی است که در جستجوی دستیابی به هدف‌های آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه با عنایت به مسئولیت اجتماعی و منطقه‌ای است.

رابطه صنعت و دانشگاه

رابطه صنعت و دانشگاه

رابطه صنعت و دانشگاه اشاره به سازوکارهایی نظام‌مند دارد که ارتباط میان عرصه علمی و آکادمیک را با عرصه عملی و صنایع را تسهیل و تقویت می‌نماید.

پرسشنامه ارتباط صنعت و دانشگاه

پرسشنامه ارتباط صنعت و دانشگاه

پرسشنامه ارتباط صنعت و دانشگاه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و تعریف مفهومی و عملیاتی براساس طیف لیکرت پنج درجه همراه با شیوه تفسیر

پرسشنامه چابکی دانشگاهی

پرسشنامه چابکی دانشگاهی

دانلود پرسشنامه چابکی دانشگاهی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

چابکی دانشگاه

چابکی دانشگاه

چابکی دانشگاه به ساختاری انعطاف‌پذیر جهت پاسخگویی به الزامات محیطی و سازگاری با تغییرات متنوع و متعدد به صورتی کارا و اثربخش، اشاره دارد.

پرسشنامه دانشگاه کارآفرین

پرسشنامه دانشگاه کارآفرین

دانلود پرسشنامه دانشگاه کارآفرین (دانشگاه نسل سوم) همراه با روایی، پایایی، منبع شناسی استاندارد، شامل پنج بعد اصلی و ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

دانشگاه نسل سوم

دانشگاه نسل سوم

دانشگاه نسل سوم ۳rd generation university دانشگاهی است که کارآفرینی علمی در آن بتواند نیرویی برای رشد اقتصادی کشور ایجاد کند.

دانشگاه کارآفرین

دانشگاه کارآفرین

دانشگاه کارآفرین Entrepreneurial university دانشگاهی است که با شناخت درست نیاز جامعه، فارغ‌التحصیل‌های کارآفرین و نوآور پرورش می‌دهد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com