پرسشنامه دانشگاه کارآفرین

دانلود پرسشنامه دانشگاه کارآفرین (نسل سوم)

دانلود پرسشنامه دانشگاه کارآفرین (دانشگاه نسل سوم) همراه با روایی و پایایی

هدف: سنجش شاخص‌های زیربنایی دانشگاه‌های نسل سوم

تعداد سوالات: ۲۸ گویه با طیف لیکرت

ابعاد: عوامل استراتژیک، عوامل دانشی، عوامل درونی، عوامل ذینفعان و عوامل آموزشی

روایی و پایایی: دارد

منبع‌شناسی: استاندارد و معتبر

تعریف و تفسیر: دارد

5000 تومان – خرید

تعریف مفهومی و عملیاتی دانشگاه کارآفرین

کارآفرینی دانشگاهی به معنی مشارکت دانشگاه‌ها در توسعه اقتصادی است و بطور جامع می‌تواان آن را تنظیم تمامی فعالیت‌های عملیاتی و عناصر دانشگاهی اعم از دانشجویان، اساتید، مسئولان دانشگده و کارکنان دانست. به نحویکه در مراحل نوآوری و رقابتی شدن اقتصاد محلی و بازارهای ملی و جهانی و افزایش سرمایه اجتماعی آن کشور شرکت کنند. در واقع کارآفرینی دانشگاهی یکی از حوزه‌هایی است که به کمک سایر حوزه‌ها، نتایج مطالعات دانشگاهی را به کالا و خدمات تجاری تبدیل می‌کند. کارآفرینی دانشگاهی تلاشی است برای افزایش منابع، نفوذو اعتبار فردی یا نهادی که باید با توسعه و بازاریابی ایده‌های پژوهشی یا به صورت یکپارچه‌سازی نقش‌ها و منابع جدید در بستر سازمانی موجود و ایجاد مدل های جدید برای مطالعات پژوهشگران انجام شود.

در این تحقیق ابزار اصلی گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای با اجزای استاندارد بوده که از آلان گیب در سال ۲۰۱۲ اقتباس شده است. این پرسشنامه با طیف لیکرت پنج درجه ارائه شده است. یکی از روش‌های پرکاربرد برای تعیین اعتبار، اعتبار محتوایی است. روایی محتوا اطمینان می‌دهد که ابزار مورد نظر به اندازه کافی پرسش‌های مناسب برای اندازه‌گیری مفهوم دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی را در بر دارد. برای تایید روایی در این پژوهش این ابزار در اختیار تعدادی از اساتید دانشگاه قرار گرفت که با مباحث مدیریت کارآفرینی و دانشگاه نسل سوم آشنایی کافی داشتند. روایی این ابزار بعد از تعدیل موارد تاییدی شد. همچنین برای تعیین قابلیت اعتماد و پایایی پرسشنامه دانشگاه کارآفرین از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که پایایی مقیاس شاخص‌ها بالای ۰/۷ می‌باشد. در پرسشنامه اصلی که توسط جناب گیب ارائه شده نیز پایایی ۰/۸۹۵ گزارش شده است.