پرسشنامه دانشگاه کارآفرین

دانلود پرسشنامه دانشگاه کارآفرین (نسل سوم) همراه با روایی و پایایی دارای تعریف مفهومی و عملیاتی

  • پرسشنامه الگوی دانشگاه کارآفرین فارسی (۱۰ عامل و ۳۳ گویه)
  • پرسشنامه دانشگاه کارآفرین اقتباس از گیب (۵ عامل و ۲۸ گویه)

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

مقیاس سنجش: طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد مقیاس گیب: عوامل استراتژیک، عوامل دانشی، عوامل درونی، عوامل ذی‌نفعان و عوامل آموزشی

ابعاد مقیاس بومی: ایجاد پارک علم و فناوری، ابداع و نوآوری، جذب منابع مالی، ساختار سازمانی منعطف، کیفیت دانش افراد، رویکرد کارآفرینانه اساتید دانشگاه، فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، مدیریت کارآفرینی فناورانه، خط‌مشی سیاست‌گذاری‌ها، متن و محتوای دروس

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه دانشگاه کارآفرین

تعریف مفهومی: دانشگاه کارآفرین (دانشگاه نسل سوم) دانشگاهی است که با شناخت درست نیاز جامعه، فارغ‌التحصیل‌های کارآفرین و نوآور پرورش می‌دهد. کارآفرینی دانشگاهی به معنی مشارکت دانشگاه‌ها در توسعه اقتصادی است و بطور جامع می‌تواان آن را تنظیم تمامی فعالیت‌های عملیاتی و عناصر دانشگاهی اعم از دانشجویان، اساتید، مسئولان دانشگده و کارکنان دانست. به نحویکه در مراحل نوآوری و رقابتی شدن اقتصاد محلی و بازارهای ملی و جهانی و افزایش سرمایه اجتماعی آن کشور شرکت کنند. در واقع کارآفرینی دانشگاهی یکی از حوزه‌هایی است که به کمک سایر حوزه‌ها، نتایج مطالعات دانشگاهی را به کالا و خدمات تجاری تبدیل می‌کند.

تعریف عملیاتی: ابزار اصلی گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای استاندارد با اقتباس از آلان گیب ۲۰۱۲ است. این پرسشنامه برای تایید روایی در این پژوهش این ابزار در اختیار تعدادی از اساتید دانشگاه قرار گرفت که با مباحث مدیریت کارآفرینی و دانشگاه نسل سوم آشنایی کافی داشتند. روایی این ابزار بعد از تعدیل موارد تاییدی شد. همچنین برای تعیین قابلیت اعتماد و پایایی پرسشنامه دانشگاه کارآفرین از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که پایایی مقیاس شاخص‌ها بالای ۰/۷ می‌باشد.

تذکر بسیار مهم: لازم به تذکر است ۱۱ عامل و ۱۰۸ گویه برای سنجش ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه نیز وجود دارد. این عوامل در فارسی توسط میارکلایی و همکاران ترجمه و اعتبارسنجی شده است. عوامل ۱۱ گانه عبارتند از: چشم‌انداز و ماموریت؛ حاکمیت و اداره دانشگاه؛ ساختار و طرح سازمانی، چندرشته‌ای و فرارشته‌ای؛ قدرت نفوذ؛ مدیریت ذی‌نفعان؛ دانش‌آموختگان؛ انتقال دانش؛ مرکز رشد و تامین مالی؛ بین‌المللی سازی؛ آموزش کارآفرینانه. این  ۱۰۸ گویه در پرسشنامه حاضر وجود ندارد. هدف یک پرسشنامه چابک براساس ۲۸ سوال و مدل اصلی ارائه شده توسط گیب می‌باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله