پرسشنامه چابکی دانشگاهی

دانلود پرسشنامه چابکی دانشگاهی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: استاندارد (گلدمن و ناگل) و نمونه فارسی

تعداد سوالات: ۴۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: اهمیت نیروی انسانی، آمادگی تغییر، توانمندسازی، کنترل عدم اطمینان، فناوری‌محوری و هماهنگی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه چابکی دانشگاهی

تعریف مفهومی: چابکی دانشگاهی به معنای توانایی دانشگاه در احساس، ادراک و پیش‌بینی تغییرات موجود در محیط کسب‌وکار است. دانشگاه چابک Agile University به دانشگاهی گفته می‌شود که از ساختاری منعطف برای پاسخگویی به نیازهای جدید علمی و اجتماعی برخوردار است.  چنین دانشگاهی باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده و به آنها به عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد.

چابکی دانشگاه به ساختاری انعطاف‌پذیر جهت پاسخگویی به الزامات محیطی و سازگاری با تغییرات متنوع و متعدد به صورتی اثربخش، اشاره دارد. در فضای کنونی، چابک بودن به معنای واکنش اثربخش به محیط متغیر و غیرقابل پیش‌بینی و استفاده از آن تغییرات به عنوان فرصت‌هایی برای پیشرفت دانشگاهی است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش چابکی دانشگاه از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۶ سازه اصلی و ۴۸ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است. پرسشنامه گلدمن و ناگل در فارسی نیز اعتبارسنجی و بومی‌سازی شده است که در فایل موردنظر تشریح گردیده است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله