پرسشنامه چابکی فکری

دانلود پرسشنامه چابکی فکری کارکنان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: توانمندی منابع انسانی، نوآوری سازمانی، فرهنگ نوآورانه و چابکی فکری کارکنان

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه چابکی فکری

تعریف مفهومی: چابکی فکری کارمندان به معنای توانایی یادگیری کارکنان در برابر چالش‌های پیش روی سازمان‌ها و در پی آن قرار دادن دانش آموخته‌شده و تجربیات به سایر کارکنان و به پالایش اطلاعات و مهارت‌های شرکت در راستای الزامات محیط در حال تغییر مرتبط است.

به‌عنوان یک مفهوم بدیع، مفهوم چابکی فکری فاقد تعریف مناسب در نوشته‌های دانشگاهی است. تعاریف موجود به مدیریت دانش سازمانی ذخیره شده در افراد و گروه‌ها اشاره دارد. برای این منظور، چابـکی فکری را می‌توان، به‌عنوان عامل ایجاد انگیزه برای یادگیری فردی جهت تغییر در ساختار، سیستم‌ها، محصولات، استراتژی، رویه‌ها و فرهنگ دانست. اما این مفهوم می‌تواند ازجمله عوامل زمینه‌ساز برای سیستم‌ها، ساختارها و استراتژی‌های سازمانی در مورد یادگیری فردی و گروهی نیز باشند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش چابکی فکری کارکنان از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۲۸ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله