پرسشنامه چابکی استراتژیک

دانلود پرسشنامه چابکی استراتژیک دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: توانایی تکنولوژیک، نوآوری مشارکتی، یادگیری سازمانی، همسویی درونی، پاسخگویی عملیاتی، عملکرد مالی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه چابکی استراتژیک

تعریف مفهومی: چابکی استراتژیک (Strategic Agility) توانایی سازمان برای دستیابی به هدف‌های بلندمدت با تکیه بر برنامه‌هایی انعطاف‌پذیر و فراگیر است. چابکی استراتژیک به بصیرت و شناخت استراتژیک قوی، علاوه بر آینده نگری و دوراندیشی برتر، پیش بینی بهتر روندها و تغییرات مهم نسبت به رقبا نیاز دارد. بصیرت و شناخت استراتژیک به معنای توانایی شناسایی، تحلیل، مفهوم سازی و کاربرد موقعیت‌های استراتژیک پیچیده است و باید مکمل دوراندیشی و آینده نگری استراتژیک باشد، جایی که تغییرات سریع، پیچیده و نظام‌مند و مزیت استراتژیک، کوتاه‌مدت است.

چابکی استراتژیک عامل موفقیت سازمان‌ها در دنیای امروز است. رقابت در حال رشد، تغییر تکنولوژی، نوسان و بی ثباتی تقاضا محیط را آشفته کرده است. سطوح بالای آشفتگی‌های محیطی می‌تواند عملیات یک سازمان را فلج کند و از کار بیاندازد. آشفتگی‌ها شامل عدم اطمینان و ریسک‌های مقابل سازمان هستند. در نتیجه مدیریت عدم اطمینان و کاهش ریسک باید مورد توجه و تمرکز سازمان قرار گیرد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش چابکی استراتژیک از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۱۳ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

 

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله