پرسشنامه چابکی منابع انسانی

دانلود پرسشنامه چابکی منابع انسانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: پایان‌نامه دکتری مدیریت

شیوه تفسیر: براساس رویکرد گراندد تئوری

تعداد سوالات: ۴۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: عوامل علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردی و پیامدی

پیوست: این پرسشنامه ویژه دانشجویان دکتری با روش گراندد تئوری طراحی شده است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه چابکی منابع انسانی

تعریف مفهومی: چابکی مدیریت منابع انسانی (HRM Agility) اشاره به توانمندی کارکنان در پاسخگویی به تغییرات محیطی و سازگاری در رفع نیازهای مشتریان دارد. دستابی به چابکی سازمانی تنها در سایه وجود نیروی انسانی چابک و توانمند قابل حصول است. چابکی مدیریت منابع انسانی به معنای سازگاری و پاسخگویی سریع به تغییرات محیط درونی و بیرونی توسط کارکنان سازمان است. آنچه در فرایند تغییرات و تحولات کنونی سازمان باید در نظر داشت درنظر گرفتن تحولات عصر جدید ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. سازمان نیازمند آن است که چیستی خود را حول مفهوم جدید یادگیری ماشین بازتعریف نماید.

ابعاد مدیریت منابع انسانی چابک

ابعاد مدیریت منابع انسانی چابک

پرسشنامه محقق ساخته چابکی مدیریت منابع انسانی براساس پژوهشی پارسی طراحی گردید. این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای چابکی مدیریت منابع انسانی با رویکرد کیفی و روش داده‌بنیاد صورت گرفت. با توجه به ماهیت آمیخته اکتشافی، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد که پس از انجام مصاحبه نیم‌ساختاریافته با ۱۵ تن از خبرگان سازمان، اشباع نظری حاصل گردید. شاخص توافق کاپا با ضریب ۰/۷۲۴ سطح معتبر داده‌ها را نشان می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد چابکی با ابعاد سرعت، ظرفیت سازگاری و پاسخگویی از سه عامل علی، پنج عامل زمینه‌ای و پنج عامل مداخله گر تأثیر گرفت. از طریق بهبود مستمر، تقویت مدیریت استراتژیک منابع انسانی، توسعه و توانمندسازی، پیامدهایی برای افراد، گروه‌ها و کل سازمان به دنبال خواهد داشت.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله