پرسشنامه بازاریابی چابک

دانلود پرسشنامه بازاریابی چابک (چابکی بازاریابی) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: بازاریابی تعاملی، داخلی و خارجی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازاریابی چابک

تعریف مفهومی: بازاریابی چابک (Agile marketing) یک استراتژی سازمانی اثربخش با استفاده از تیم‌های چندمنظوره جهت ارائه ارزش به مشتری نهایی است. به طور کلی چابکی بازاریابی رویکردی تاکتیکی در بازاریابی است که در آن تیم‌های سازمانی فرصت‌های باارزش بازار را شناسایی کرده و کوشش‌های خود را بر آن متمرکز می‌کنند.

بازاریابی چابک فرآیندی برای یافتن، ارزیابی و پیاده‌سازی مجموعه پروژه‌های متمرکز مربوط به بازاریابی یک سازمان است. عبارت «چابک» معمولا در دنیای توسعه و طراحی نرم‌افزار مورد استفاده قرار می‌گیرد. تیم توسعه‌دهندگان اهداف توسعه خود را در بازه زمانی ویژه‌ای تنظیم می‌کنند. سپس هر عضو از تیم روی چند موضوع متمرکز می‌شود. با اتمام زمان و پایان پروژه، به منظور ارزیابی معیارها بازبینی صورت می‌گیرد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بازاریابی چابک از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۹ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است. این پرسشنامه از سه بعد «بازاریابی تعاملی»،‌«بازاریابی خارجی» و «بازاریابی داخلی» تشکیل شده است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله