این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب دیویس

مدل پذیرش فناوری

پرسشنامه مدل پذیرش فناوری

دانلود پرسشنامه مدل پذیرش فناوری (TAM) دیویس همراه با ابعاد سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده به صورت طیف لیکرت پنج درجه با روایی و پایایی

مدل UTAUT

پرسشنامه UTAUT

دانلود پرسشنامه UTAUT (نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

مدل UTAUT

مدل UTAUT

مدل UTAUT یا نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری الگویی فراگیر است که چارچوبی را برای بکارگیری فناوری‌های جدید فراهم می‌آورد.

مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری (TAM)

مدل پذیرش فناوری دیویس (TAM) الگویی عمومی برای شناسایی و تبیین عوامل موثر بر قصد استفاده از محصولات و خدمات مبتنی بر تکنولوژی جدید است.

تئوری عمل منطقی

تئوری عمل منطقی (TRA)

تئوری عمل منطقی (TRA) نشان می‌دهد چگونه باورهای هنجاری و پیامدهای رفتاری منجر به شکل‌گیری نگرش یا انجام رفتاری ویژه در فرد می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com