این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سازمان یادگیرنده

یادگیری فناورانه

یادگیری فناورانه

یادگیری فناورانه (Technological Learning) فرآیندی است که انباشت و تقویت توانمندی‌های فناوری‌محور برای ایجاد و مدیریت تغییر فنی را دربردارد.

سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده (Learning organization) سازمانی است که مهارت ایجاد، کسب و انتقال دانش و تعدیل رفتار را براساس دانش و بینش جدید دارد.

حافظه سازمانی

حافظه سازمانی

حافظه سازمانی (Organizational memory) دانشی است که از تجارب گذشته اندوخته شده و می‌تواند برای تصمیم‌گیری برای آینده استفاده شود.

کتاب پنجمین فرمان

کتاب پنجمین فرمان

دانلود متن کامل کتاب پنجمین فرمان (خلق سازمان یادگیرنده) نوشته پیتر سنگه به زبان اصلی و خلاصه فارسی کتاب در چهل صفحه پیرامون یادگیری سازمانی

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه سازمان یادگیرنده سنگه

پرسشنامه سازمان یادگیرنده سنج دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه

پرسشنامه یادگیری سازمانی دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی (Organizational learning) فرایند خلق، نگهداشت و انتقال دانش در سازمان است و سازمان یادگیرنده، سازمانی است توانایی آموختن دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com