پرسشنامه یادگیری سازمانی

دانلود پرسشنامه سازمان یادگیرنده سنگه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مهارت‌های فردی، مدل‌های ذهنی، چشم‌انداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی

پیوست: پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه شامل ۵ عامل و ۲۱ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سازمان یادگیرنده

یادگیری سازمانی فرآیند بهبود عملیات از طریق دانش و فهم بهتر است. یکی از اولین تعاریف موجود که در این زمینه وجود دارد توسط آرگریس ارائه شده است که فقط بر فرآیند تاکید دارد:‌ یادگیری سازمانی فرآیند تشخیص و اصلاح خطاهاست. از دیدگاه فردی، یادگیری، دسترسی به اطلاعات، درک آن و کسب مهارتهاست. از دیدگاه سازمانی، یادگیری، بر به دست آوردن سنت‌ها، دیدگاهها، استراتژیها و انتقال دادن دانش متمرکز است. که البته در هر دو دیدگاه، یادگیری با ابداع، تشخیص، خلاقیت، کشف و تولید دانش جدید همراه است.

پرسشنامه سازمان یادگیرنده سنگه

ابعاد پرسشنامه سازمان یادگیرنده سنگه

یادگیری سازمانی ایجاد شرایطی در سازمان است که تک تک افراد آن شرایط و تغییرات به وجود آمده را می‌پذیرند و از آن به عنوان یک فرآیند دائمی استقبال می‌کنند. از نظر استاتا یادگیری سازمانی از طریق تولید بینش، دانش و الگوهای ذهنی مشترک و بر مبنای دانش و تجربه گذشته (حافظه سازمان) ایجاد می‌شود [کتاب پنجمین فرمان سنگه].

رابینز، یادگیری را چنین توصیف می‌کند: یادگیری عبارت است از هر نوع تغییر در رفتار که در نتیجه تجربه رخ می‌دهد [کتاب تئوری سازمان رابینز]. یکی دیگر از تعاریفی که مورد قبول بسیاری از محققین یادگیری است، تعریف ارائه شده در دایره المعارف بریتانیکا ست که به این شرح است : یادگیری عبارت است از تغییرات نسبتا پایدار در رفتار بالقوه فرد که در اثر ممارست و تمرین حاصل می‌شود.

در حوزه سازمانی یادگیری را می‌توان بصورت افزایش قابلیت یا ظرفیت فردی و یا سازمانی تعبیر کرد که به عملکرد موثر می‌انجامد.یادگیری سازمانی توانایی یک سازمان به عنوان یک کل در کشف خطاها و اصلاح آنها است. همچنین تغییر در دانش و ارزش‌های سازمان به طوری که مهارت‌های جدید حل مسئله و ظرفیت جدید برای کار ایجاد شود. پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه نیز موجود است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله