نوشته‌های دارای برچسب سایبرلوفینگ

پرسشنامه اوباشگری شغلی

پرسشنامه اوباشگری شغلی

پرسشنامه اوباشگری شغلی دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

سایبرلوفینگ گشت‌زنی اینترنتی

رابطه سایبرلوفینگ و عملکرد شغلی

رابطه سایبرلوفینگ و عملکرد شغلی کارکنان و فصل دوم و ادبیات پژوهش سایبرلوفینگ و عملکرد شغلی هم اکنون در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر در دسترس می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com