سایبرلوفینگ گشت‌زنی اینترنتی

دانلود پرسشنامه سایبرلوفینگ پرسه زنی اینترنتی

فایل ورد پرسشنامه سایبرلوفینگ پرسه زنی اینترنتی

هدف: بررسی پرسه زنی اینترنتی در سازمان

روایی و پایایی : دارد

منبع معتبر :  دارد

ابعاد: نگرش کارکنان، موانع ادراک شده و هنجارهای توصیفی

تعداد سوالات : ۱۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

در فارسی به سایبرلوفینگ گاهی گشت زنی اینترنتی یا پرسه زنی اینترنتی گویند.

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی سایبرلوفینگ یا پرسه زنی اینترنتی

عبارت سایبرلوفینگ از دو بخش تشکیل شده است. بخش «لوفینگ» از واژه «لوفر» اتخاذ شده است که اصولاً به شخصی گفته می‌شود که از وقت خود به درستی استفاده نمی‌کند و آن را هدر می‌دهد. بخش «سایبر» به ۱۹۹۵ برمی‌گردد که به عنوان پیشوند برای کلماتی به‌کار می‌رود که مبتنی‌بر علم کامپیوتر بوده و در آنها از کامپیوتر به عنوان ابزار استفاده می‌شود. عباراتی نظیر جرم‌های مبتنی بر کامپیوتر یکی از همین عبارات است. بنابراین به عملی گفته می‌شود که اولاً مبتنی‌بر کامپیوتر و اینترنت بوده و در ثانی فرد با انجام آن وقت خود را به نحوی هدر می‌د‌هد. به این معنی که فرد، بجای انجام امور مربوط به کار خود، با استفاده از فضایی که اینترنت در اختیار وی قرار می‌دهد، زمان کاری خود را یا هدر می‌دهد و یا به انجام امور شخصی اختصاص می‌دهد.

.