پرسشنامه سایبرلوفینگ

دانلود پرسشنامه سایبرلوفینگ پرسه زنی اینترنتی دارای روایی و پایایی و منبع استاندراد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

منبع: استاندارد

نوع فایل: مایکروسافت ورد

تعداد سوالات : ۱۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: نگرش کارکنان، موانع ادراک‌شده و هنجارهای توصیفی

در فارسی به سایبرلوفینگ گاهی گشت زنی اینترنتی یا پرسه زنی اینترنتی گویند.

تعریف مفهومی پرسشنامه سایبرلوفینگ (پرسه‌زنی اینترنتی)

سایبرلوفینگ به استفاده کارکنان از اینترنت شرکت برای اهداف شخصی گفته می‌شود در حالیکه وانمود به انجام کار می‌کنند. این پدیده به عنوان یک پدیده مخرب در ادبیات سازمان و مدیریت تلقی می‌شود. با این وجود پژوهش‌های گسترده‌ای راجع به پیامدهای این پدیده صورت نگرفته است.

عبارت سایبرلوفینگ از دو بخش تشکیل شده است. بخش «لوفینگ» از واژه «لوفر» اتخاذ شده است که اصولاً به شخصی گفته می‌شود که از وقت خود به درستی استفاده نمی‌کند و آن را هدر می‌دهد. بخش «سایبر» به ۱۹۹۵ برمی‌گردد که به عنوان پیشوند برای کلماتی به‌کار می‌رود که مبتنی‌بر علم کامپیوتر بوده و در آنها از کامپیوتر به عنوان ابزار استفاده می‌شود. عباراتی نظیر جرم‌های مبتنی بر کامپیوتر یکی از همین عبارات است. بنابراین به عملی گفته می‌شود که اولاً مبتنی‌بر کامپیوتر و اینترنت بوده و در ثانی فرد با انجام آن وقت خود را به نحوی هدر می‌د‌هد. به این معنی که فرد، بجای انجام امور مربوط به کار خود، با استفاده از فضایی که اینترنت در اختیار وی قرار می‌دهد، زمان کاری خود را یا هدر می‌دهد و یا به انجام امور شخصی اختصاص می‌دهد.

تعریف عملیاتی: برای سنشج مقوله گشت‌زنی اینترتی از پرسشنامه سایبرلوفینگ استفاده شده است. در فارسی نیز از این پرسشنامه استفاده کرده‌اند. این پرسشنامه دارای ۳ بعد و ۱۴ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله