این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت ایمنی شغلی

امنیت شغلی

امنیت شغلی

امنیت شغلی (Job Security) احساس داشتن شغل مناسب، اطمینان از تداوم آن در آینده، فقدان عوامل تهدیدکننده و شرایط مناسب کاری است.

سوانح شغلی (حوادث ناشی از کار)

سوانح شغلی (حوادث ناشی از کار)

سوانح شغلی Work accident عبارت است از اتفاق یا پیامدی  که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات کاری مرگبار یا غیر مرگبار همراه می‌باشد.

پرسشنامه خطرات انسانی

پرسشنامه خطرات انسانی در محیط کار

پرسشنامه خطرات انسانی در محیط کار دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه ایمنی در محیط کار

پرسشنامه ایمنی در محیط کار

پرسشنامه ایمنی در محیط کار و جو ایمنی شغلی دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com