OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی شغلی

آشنایی با OHSAS 18001: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

علت اصلی پیدایش سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، ایجاد راهی برای رعایت مقررات اجباری است که روز به روز سخت گیرانه تر می شوند.گامی که در این زمینه انجام شده تدوین یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001 است که آخرین ویرایش آن در سال ۲۰۰۷ بوده است. این استاندارد در رابطه با مدیریت ایمنی و سلامت شغلی است که نیازهای ایمنی و سلامت تجارت شما را برآورده می کند.

یک چارچوب مدون و جامع را جهت رسیدگی به وضعیت ایمنی و بهداشت کاری پرسنل ارائه می دهد که با اجرای آن، سازمان ها می توانند علاوه بر برآورده ساختن الزامات قانونی مرتبط (مانند قانون کار)، از بروز هزینه های ناشی از بیماری های شغلی و همچنین انجام شکایت های مختلف نزد مراجع قانونی، جلوگیری کنند.

این استاندارد را میتوان اتخاذ کرده و در صورت نیاز آن را در سیستم های مدیریتی دیگر مثل سیستم مدیریت زیست محیطی دخیل می کند. ( مثل ایزو ۱۴۰۰۱) و یا در سیستم مدیریت کیفی ( مثل ایزو ۹۰۰۱ ) ما با ممیزان منسجمی در کنار سیستم های مدیریتی دیگر عمل خواهد کرد تا در کنار صرفه جویی هزینه ها ، بی نظمی های عملکردی زا نیز کاهش دهد. با این وجود برنامه های ایمنی و بهداشت بطور معمول بعنوان ویژگی های افزونی در نظر گرفته می شود.

OHSAS 18001 ضمن بیان نیازمندی هایی برای سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای ، سازمان را قادر به کنترل کلیه ریسک های ایمنی و سلامت حرفه ای نموده و کارایی سیستم را در این راستا بهبود می بخشد.استاندارد ۱۸۰۰۱ OHSAS نه تنها مبین ویژگی های یک سیستم ایمنی و سلامت حرفه ای است بلکه مشخصات جزیی تری را برای طراحی یک سیستم مدیریت عمومی اظهار می نماید.

هدف از پیاده سازی OHSAS 18001:

شناسایی،حذف ویا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با بهداشت وایمنی کارکنان و سایر طرف های ذینفع که در معرض ریسک های OH&S قرار دارند یاری می نماید.

دامنه کاربرد OHSAS 18001:

کلیه شرکتهای تولیدی و خدماتی که ارتقاء و بهبود و ایمنی وضعیت پرسنل خود را مدنظر قرار داده اند.

مزایای پیاده سازی OHSAS 18001:

بهبود فرهنگ ایمنی،افزایش کنترل مخاطرات
شناسایی و کنترل کانون های خطر و ایجاد نظام فعال در برخورد با معضلات ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان
بهبود کارایی عملیات وکاهش حوادث اتلاف ساعات تولبد
کاهش هزینه ها با جلوگیری از حوادث و توقف های ناخواسته به دلیل بیماریها و حوادث ناشی از کار
بهبود ایمنی،کیفیت محیط کار روحیه کارگران وافزایش اعتبار سازمان
اطمینان از قانونمندی تمامی فعالیتهای کاری بدلیل پیروی از همه نیازمندیهای قانونی که شرکت باید آنرا اجرا نماید.
کاهش هزینه های ناشی از عدم ایمنی و بهداشت
افزایش بهره وری
بهبود انگیزش و آگاهی کارکنان بعلت درگیر نمودن مدیریت ارشد و مشارکت او در فرآیندهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای.