این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت مالی

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت فرایندی است که به تعریف، اندازه‌گیری و پردازش، تجزیه‌وتحلیل، طبقه‌بندی و تفسیر اطلاعات مورد استفاده مدیریت پرداخته می شود.

نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی

به ارتباط منطقی و ریاضی که بین اقلام موجود در صورت‌های مالی وجود دارد و به‌صورت نسبت بیان می‌شود، نسبت‌های مالی می‌گویند که تعریف هریک از آنها بیان شده است.

ضریب واکنش سود

ضریب واکنش سود

ضریب واکنش سود مقدار بازده غیر عادی اوراق بهادار در واکنش به سود غیرمنتظره شرکت منتشرکننده آن اوراق را اندازه می گیرد که در رگرسیون بازده غیر عادی است.

پرسشنامه فینتک (فناوری مالی)

فینتک (فناوری مالی)

فناوری مالی که فینتک FinTech نیز گفته می‌شود ترکیبی از فناوری و نوآوری با هدف رقابت با روش‌های سنتی مدیریت مالی جهت ارائه خدمات مالی نوآورانه است.

پرسشنامه حمایت مالی از ورزش

پرسشنامه حمایت مالی از ورزش

دانلود پرسشنامه حمایت مالی از ورزش دارای ۳۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و تعاریف مفهومی و عملیاتی

پرسشنامه کیفیت سود

پرسشنامه کیفیت سود

دانلود پرسشنامه کیفیت سود دارای ۱۵ گویه طیف لیکرت ۷ درجه به همراه روایی، پایایی آلفای کرونباخ ۰/۸۱۳ و منبع معتبر و استاندارد

پرسشنامه جذب نقدینگی

پرسشنامه جذب نقدینگی

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

حسابداری Accounting

حسابداری Accounting

حسابداری Accounting فرایند سنجش، پردازش و روابط اطلاعات مالی و غیرمالی پیرامون یک نهاد اقتصادی مانند شرکت‌ها و کسب‌وکارها است.

تامین مالی زنجیره تامین

تامین مالی زنجیره تامین SCF

تامین مالی زنجیره تامین Supply chain finance به معنای فراهم کردن پول و جریان‌های نقدی جهت انجام فرایندهای مختلف سازمانی است و به صورت اختصاری SCF گویند.

فرضیه بازار کارا

فرضیه بازار کارا

فرضیه بازار کارا به بازاری می‌گویند که در آن قیمت‌های اوراق بهادار نسبت به اطلاعات جدید تعدیل می‌گردند. دانلود مقاله آن در پایگاه پارس مدیر دردسترس می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com