این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مقیاس سنجش نگرش

مقیاس افتراق معنایی

مقیاس افتراق معنایی

مقیاس افتراق معنایی (Semantic differential scale) روش کمی برای اندازه گیری معنایی مفاهیم نزد افراد است و عکس العمل افراد نسبت به یک مفهوم را توصیف می‌کند.

مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس

مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس

مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس برای سنجش نگرش افرد پیرامون گروهای قومی، نژادی، مذهبی، طبقات اجتماعی و … مورد استفاده قرار می گیرد.

مقیاس ترستون

مقیاس ترستون

مقیاس ترستون (Thurstone scale) شامل مجموعه‌ای از گویه‌ها است که برای سنجش برخی از مفاهیم به کار می‌رود و ابزاری برای سنجش نگرش افراد است.

مقیاس گاتمن

مقیاس گاتمن

مقیاس گاتمن (Guttman scale) یک روش سنجش نگرش براساس مجموعه‌ای از گویه‌ها است که در رابطه با نگرش فرد نسبت به یک موضوع تنظیم شده است.

مقیاس سنجش نگرش

مقیاس سنجش نگرش

مقیاس سنجش نگرش (Scale) شامل طیف لیکرت، افتراق معنایی، ثرستون، گاتمن و فاصله اجتماعی بوگاردوس ابزاری برای گردآوری داده‌های تحقیق می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com