این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه مدیریت دولتی

پرسشنامه خط‌مشی‌گذاری

پرسشنامه خط‌مشی‌گذاری

دانلود پرسشنامه خط‌مشی‌گذاری (سیاست‌گذاری) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت

پرسشنامه مشارکت شهروندی

پرسشنامه آموزش شهروندی

دانلود پرسشنامه مشارکت شهروندی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه خدمات عمومی نوین

پرسشنامه خدمات عمومی نوین

دانلود پرسشنامه خدمات عمومی نوین دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه مشارکت شهروندی

پرسشنامه مشارکت شهروندی

دانلود پرسشنامه مشارکت شهروندی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه مدیریت دولتی نوین

پرسشنامه مدیریت دولتی نوین

دانلود پرسشنامه مدیریت دولتی نوین دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com