پرسشنامه مدیریت دولتی نوین

دانلود پرسشنامه مدیریت دولتی نوین دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: خصوصی‌سازی، تمرکززدایی، بوروکراسی‌زدایی، کوچک‌سازی و مدیریت‌گرایی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مدیریت دولتی نوین

تعریف مفهومی: مدیریت دولتی نوین کوششی جهت دستیابی به ارزش‌های محوری و کارایی و اثربخش در کلیه فعالیت‌های دولت است. تمرکز بر ستاده‌ها به جای داده‌ها، تدوین روشن اهداف فردی و سازمانی، ارزیابی سیستماتیک عمکرد و کاهش بوروکراسی از اهداف آن است. انعطاف‌پذیر کردن سازمان‌ها، بکارگیری سازوکارهای بازارمحور، خصوصی‌سازی و استفاده از پیمانکاری در این رویکرد تاکید می‌شود. در نهایت افزایش رقابت میان ارائه‌کنندگان خدمات، کاهش اندازه، مقیاس و دامنه دولت پیامدهای آن است.

ابعاد مدیریت دولتی نوین

ابعاد مدیریت دولتی نوین

گفته می‌شود که رویکرد جدید، با مشکلاتی همراه است و تا رسیدن به مدیریت جدید مبتنی‌بر نتایج، راهی طولانی در پیش است. در هر حال باید در نظر داشت که هیچ راه برگشتی به سوی الگوی سنتی اداره امور دولتی وجود ندارد. برخی معتقدند مدیریت گرایی، احیای نظرات مدیریت علمی «تیلور» است. بازگشت به این نظریه، توسعه رفتار سازمانی را از زمان تیلور تاکنون، یا نادیده می‌گیرد و یا حذف می‌کند. متأسفانه تعریفی دقیق از مدیریت دولتی نوین یا مدیریت‌گرایی، وجود ندارد. البته فهرستی از چیزهای مورد نظر همانند: اندازه‌گیری عملکرد، مشوق‌ها، بودجه‌بندی برنامه‌ای و غیره در دست است، اما تعریفی مشخص وجود ندارد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش مدیریت دولتی نوین از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۲۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است. اطلاعات بیشتر در پرسشنامه وجود دارد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله