این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه گیری در پژوهش‌های کیفی

نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی

نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی معمولاً با استفاده از روش‌های غیراحتمالی به صورت هدفمند انجام شده و تا اشباع نظری ادامه پیدا می‌کند.

اصل مقالات پاراسورامان

پارسو پاراسورامان

دانلود اصل مقالات مقیاس سروکوال نوشته پارسو پاراسورامان، زیتامل و بری برای تعیین شکاف‌های کیفیت در سازمان‌های خدماتی مانند بانک و بیمه

پرسشنامه سروپرف

پرسشنامه سروپرف (عملکرد کیفیت)

دانلود پرسشنامه سروپرف (عملکرد کیفیت) servperf براساس پنج بعد تضمین، اعتبار، اعتماد، پاسخگویی، عوامل ملموس و همدلی با روایی و پایایی و طیف لیکرت ۵ درجه

مقیاس سروپرف servperf

مقیاس سروپرف ServPerf

مقیاس سروپرف servperf : از این مقیاس برای سنجش عملکرد خدمات با استفاده از ابعاد پنجگانه مقیاس سروکوال پاراسورامان استفاده می‌شود.

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

کیفیت خدمات

کیفیت خدمات Service Quality فاصله میان ادارک مشتری از خدمت دریافت شده با انتظارات وی از دریافت آن خدمت می‌باشد. این عامل نقش مهمی در رضایت مشتریان دارد.

پرسشنامه سروکوال

پرسشنامه سروکوال (مقیاس ServQual)

دانلود پرسشنامه مقیاس سروکوال servqual همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر براساس مدل پاراسورامان برای سنجش کیفیت خدمات سازمان

مقیاس سروکوال

مقیاس سروکوال

مقیاس سروکوال برای سنجش کیفیت خدمات سازمان‌های خدماتی مانند بیمه و بانک براساس مدل پاراسورامان دارای پنج بعد اعتبار، تضمین، عوامل ملموس و پاسخگویی

مدل فرهنگ سازمانی دیل و کندی

مدل فرهنگ سازمانی دیل و کندی

مدل فرهنگ سازمانی دیل و کندی نشان می‌دهد هرچه میزان باور به ارزش‌های سازمانی بیشتر باشد و افراد بیشتری خود را متعهد بدانند، فرهنگ سازمان قویتر خواهد بود.

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس کیفیت زندگی کاری والتون دارای روائی و پایائی : پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون منبع شناسی معتبر دارد

کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری Quality of Work Life از دیدگاه والتون، میزانی از توانمندی افراد برای ارضای نیازهای شخصی خود از طریق فعالیت در یک شغل یا شرکت می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com