این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب استخدام کارکنان

تناسب فرد با سازمان

تناسب فرد با سازمان

تناسب فرد با سازمان (PO) نشان می‌دهد چقدر ویژگی‌ها، مهارت‌ها و توانمندی‌های افراد با ارزش‌ها و خواسته‌های سازمان همسو است.

برنامه‌ریزی تعداد کارکنان

برنامه‌ریزی تعداد کارکنان

برنامه‌ریزی تعداد کارکنان رویکردی استراتژیک است که اطمینان می‌دهد سازمان از اعضای کافی در یک بودجه مشخص برای دستیابی به اهداف برخوردار است.

جذب و استخدام نیروی انسانی

جذب و استخدام نیروی انسانی

جذب و استخدام نیروی انسانی فرآیندی است که در آن کارکنان مناسب که با شغل، کارکنان و شرکت تناسب دارند به عضویت سازمان درمی‌آیند.

نظام کاربرد منابع انسانی

نظام کاربرد منابع انسانی

نظام کاربرد منابع انسانی بر سازوکارهای برنامه‌ریزی شده سازمان برای استفاده بهینه از کارکنان در مشاغل مناسب و شایسته دلالت دارد.

تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل (Job analysis) فرایند شناخت ماهیت مشاغل براساس فعالیت‌های اجرایی لازم و شرایط تصدی آن برای کارکنان آتی سازمان می‌باشد.

اجتماعی کردن کارکنان

اجتماعی کردن کارکنان

اجتماعی کردن کارکنان فرایندی است که در آن کارمندان با سیاست‌ها، فرهنگ و سلسله‌مراتب کاری در سازمان آشنا می‌شوند و با آن سازگار می‌شوند.

گزینش نیروی انسانی

گزینش نیروی انسانی

گزینش نیروی انسانی (Employment) به فرایند کلی شناسایی، جذب، غربال و مصاحبه شغلی برای انتخاب گزینه مناسب برای احراز شغل گفته می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com