این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بلوغ سازمانی

پرسشنامه بلوغ بازاریابی

پرسشنامه بلوغ بازاریابی

دانلود پرسشنامه بلوغ بازاریابی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

بلوغ دیجیتال

بلوغ دیجیتال

بلوغ دیجیتال (Digital Maturity) میزان توانایی یک سازمان در ارزش‌آفرینی دیجیتال بوسیله بکارگیری کارا و اثربخش فناوری‌های نوین است.

بلوغ بازاریابی

بلوغ بازاریابی

بلوغ بازاریابی (Marketing Maturity) در ساده‌ترین تعریف حرکت از رویکردهای فروش‌محور به سوی مشتری‌محوری در فعالیت‌های کسب‌وکار است.

مدل بلوغ قابلیت کارکنان

مدل بلوغ قابلیت کارکنان

مدل بلوغ قابلیت کارکنان (PCMM) الگویی کاربردی دربرگیرنده فرایندهایی است که به بهبود مستمر توانمندی‌های منابع انسانی سازمان منتهی می‌شود.

پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش

پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش دارای روایی، پایایی، منبع استانداد، شیوه تفسیر و تعریف مفهومی و عملیاتی شامل ۶۱ گویه طیف لیکرت پنج درجه

چرخه حیات سازمان

چرخه حیات سازمان

چرخه حیات سازمان (Organizational life cycle) نشان‌دهنده مراحل مختلف و توالی این مراحل در طی زمان است که هر سازمانی از بدو پیدایش طی می‌کند.

پرسشنامه بلوغ سازمانی

پرسشنامه بلوغ سازمانی

دانلود پرسشنامه بلوغ سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی، شیوه تفسیر و نمره‌گذاری با طیف لیکرت

بلوغ سازمانی

بلوغ سازمانی

بلوغ سازمانی (Organizational maturity) مقیاسی برای بیان آمادگی و توانمندی سازمان براساس سه عامل افراد، فرایندها و فناوری موجود است.

بلوغ مدیریت دانش

بلوغ مدیریت دانش

بلوغ مدیریت دانش نشان می‌دهد تا چه میزان سازمان در گردآوری، خلق، ذخیره، تسهیم، بازیابی و بکارگیری دانش در عرصه عمل موفق عمل کرده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com