این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحلیل واریانس

شمول واریانس VAF

شمول واریانس VAF و اثر میانجی

شمول واریانس variance accounted for یا VAF یکی از روش‌های محاسبه نقش متغیر میانجی در حداقل مربعات جزئی، رگرسیون و مدل‌یابی معادلات ساختاری کاربرد دارد.

آزمون فریدمن

آزمون فریدمن Friedman

آزمون فریدمن یک آزمون ناپارمتریک و معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است و برای رتبه‌بندی اهمیت متغیرهای پژوهش استفاده می‌شود.

آزمون های تعقیبی ANOVA

آزمون‌های تعقیبی ANOVA

آموزش آزمون‌های تعقیبی ANOVA آنالیز واریانس که به آزمون‌های پس از تجربه نیز معروف هستند مانند آزمون توکی، آزمون شفه، تی دان و LSD – HSD

آنالیز واریانس ANOVA

آنالیز واریانس ANOVA

آموزش آنالیز واریانس ANOVA با استفاده از نرم افزار SPSS برای مقایسه میانگین چند گروه و بررسی تفاوت چندمیانگین پیرامون یک صفت با تحلیل واریانس

آزمون های تعقیبی ANOVA

آزمون‌های تعقیبی

آزمون‌های تعقیبی مانند آزمون توکی و آزمون دانت برای تفسیر نتایج حاصل از تحلیل واریانس زمانیکه تفاوت میانگین گروه‌های مورد ارزیابی معنادار باشد استفاده می‌شود.

آزمون میانگین جامعه

آزمون میانگین جامعه

آموزش انواع آزمون میانگین جامعه شامل آزمون t تک نمونه، تی زوجی، تی مستقل و تحلیل واریانس تک عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com