این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحلیل واریانس

ناوریانسی اندازه‌گیری

ناواریانسی اندازه‌گیری

ناواریانسی اندازه‌گیری (Measurement invariance) برابری واریانس و پراکندگی داده‌های گردآوری شده برای یک سازه را در چند گروه بررسی می‌کند.

شمول واریانس VAF

شمول واریانس (VAF)

شمول واریانس (VAF) آماره‌ای است که میزان اثر میانجی یک متغیر در رابطه میان متغیر مستقل و متغیر وابسته را تعیین می‌کند.

آزمون فریدمن

آزمون فریدمن (Friedman)

آزمون فریدمن (Friedman) یک آزمون ناپارمتریک و معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است و برای رتبه‌بندی اهمیت متغیرهای پژوهش استفاده می‌شود.

آنالیز واریانس ANOVA

آنالیز واریانس (ANOVA)

آموزش آنالیز واریانس ANOVA برای مقایسه و بررسی تفاوت چندمیانگین پیرامون یک صفت با تحلیل واریانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS همراه روش‌های تعقیبی

آزمون های تعقیبی ANOVA

آزمون‌های تعقیبی

آزمون‌های تعقیبی مانند آزمون توکی و آزمون دانت برای تفسیر نتایج حاصل از تحلیل واریانس زمانیکه تفاوت میانگین گروه‌های مورد ارزیابی معنادار باشد استفاده می‌شود.

آزمون میانگین جامعه

آزمون میانگین جامعه

آموزش انواع آزمون میانگین جامعه شامل آزمون t تک نمونه، تی زوجی، تی مستقل و تحلیل واریانس تک عاملی با استفاده از نرم‌افزار SPSS

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com