این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب جانشین پروری

برنامه‌ریزی تعداد کارکنان

برنامه‌ریزی تعداد کارکنان

برنامه‌ریزی تعداد کارکنان رویکردی استراتژیک است که اطمینان می‌دهد سازمان از اعضای کافی در یک بودجه مشخص برای دستیابی به اهداف برخوردار است.

ارتقای شغلی

ارتقای شغلی

ارتقای شغلی فرایندی است که در آن رده شغلی کارمندان بهبود می‌یابد که این بهبود رده شغلی با وظایف، فعالیت‌ها و ارتباطات جدید همراه است.

گردش شغلی

گردش شغلی

گردش شغلی Job rotation جابجایی نظام‌مند کارکنان از یک شغل به شغلی دیگر درون سازمان است که در راستای دستیابی به اهداف سازمان انجام می‌شود.

جانشین پروری

جانشین پروری Succession

جانشین پروری Succession planning فرایند استخدام و توسعه نیروی انسانی برای پر کردن مشاغل کلیدی و مدیریت میانی یا عالی سازمان می‌باشد.

مدیریت استعداد

مدیریت استعداد

مدیریت استعداد Talent management فرایندی مستمر شامل جذب و نگهداشت کارکنان با کیفیت و توسعه مهارت‌های آنها با هدف بهبود عملکرد می‌باشد.

پرسشنامه جانشین پروری

پرسشنامه جانشین پروری

پرسشنامه جانشین پروری دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com