پرسشنامه جانشین پروری

دانلود پرسشنامه جانشین پروری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: کارمندیابی، انتخاب، به کارگماری، مدیریت عملکرد، مراکز ارزیابی، توسعه و آموزش، مدیریت مسیر شغلی، جبران خدمات و انضباط

درباره پرسشنامه جانشین پروری

تعریف مفهومی جانشین پروری

منظور از جانشین پروری Succession Planning ایجاد سازوکاری برای شناسایی، استخدام، آموزش و نگهداری افراد برای پست‌های کلیدی سازمان است. اگرچه این مهارت در سازمان‌ها بسیار ضروری است، معمولا به آن پرداخته نمی شود.

برنامه‌ریزی جانشین پروری در بر گیرنده انتخاب مناسب ترین کارکنان برای احراز پست‌های بالاتر مدیریتی در شرکت‌ها از میان جمعی از کاندید‌های با مهارت است. این تعریف تنها به انتخاب افراد با مهارت اشاره دارد اما در مورد این که این افراد چگونه و به چه دلیل انتخاب می‌شوند توضیحی نمی دهند. در یک تعریف دیگر برنامه‌ریزی جانشین پروری عبارت است از برنامه‌ریزی برای جایگزین‌های بالقوه سمت‌های فعلی رهبری در سازمان‌های پیشرو جهان مدیریت جانشین پروری از طریق فرآیندی انجام می‌پذیرد که مدیریت استعداد نام دارد.

تعریف عملیاتی جانشین پروری

در این مطالعه برای سنجش جانشین پروری از پرسشنامه‌ای شامل هفت بعد استفاده شده است. به عبارت دیگر جانشین پروری شامل کارمندیابی، انتخاب، به کارگماری، مدیریت عملکرد، مراکز ارزیابی، توسعه و آموزش، مدیریت مسیر شغلی، جبران خدمات و انضباط است. برای هر یک از ابعاد این متغیر نیز گویه‌هایی در نظر گرفته شده است. در مجموع از ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه برای پرسشنامه جانشین پروری استفاده گردیده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله