این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فرسودگی شغلی

فلات شغلی

فلات شغلی

فلات زدگی شغلی Job Plateau به عنوان نقطه‌ای از شغل و حرفه تعریف شده است که احتمال ترفیع سلسله‌مراتبی اضافی، بسیار پائین می‌باشد.

فرسودگی شغلی کارکنان

فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی (Burn Out) احساس خستگی مفرط جسمی و روحی در کارکنان است که در زیرمجموعه فشارها و اضطراب ناشی از کار در سازمان قرار می‌گیرد.

بدبینی سازمانی

بدبینی سازمانی

بدبینی سازمانی (Cynicism) نگرشی است که از ناامیدی، ناکامی، و سرخوردگی کارکنان در محیط کاری شکل گرفته و با تحقیر، نفرت، و بی اعتمادی مرتبط است.

پرسشنامه سکوت سازمانی

پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین دارای ۱۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ابعاد مشخص

پرسشنامه فلات شغلی

پرسشنامه فلات شغلی

دانلود پرسشنامه فلات شغلی میلیمن براساس فلات محتوایی و فلات ساختاری دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر در دوازه گویه طیف لیکرت

پرسشنامه فرسودگی شغلی

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه طرد اجتماعی

پرسشنامه طرد اجتماعی

دانلود پرسشنامه طرد اجتماعی همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه به همراه آنالیز صحیح نتایج

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com