این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فرسودگی شغلی

پرسشنامه فلات شغلی

فلات شغلی

فلات زدگی شغلی Job Plateau به عنوان نقطه ای از شغل و حرفه تعریف شده است که احتمال ترفیع سلسله مراتبی اضافی، بسیار پائین می باشد.

فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی Burn Out به شیوه های متعددی تعریف می‌شود. تحقیقات اولیه در خصوص فرسودگی شغلی آن را در نتیجه کل نگری شغلی و یا پیش آموزی می‌دانند.

پرسشنامه بدبینی سازمانی

پرسشنامه بدبینی سازمانی

دانلود پرسشنامه بدبینی سازمانی از طریق فناوری اطلاعات دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ۱۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه سکوت سازمانی

پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین دارای ۱۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ابعاد مشخص

پرسشنامه فلات شغلی

پرسشنامه فلات شغلی

دانلود پرسشنامه فلات شغلی میلیمن براساس فلات محتوایی و فلات ساختاری دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر در دوازه گویه طیف لیکرت

پرسشنامه فرسودگی شغلی

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه طرد اجتماعی

پرسشنامه طرد اجتماعی

دانلود پرسشنامه طرد اجتماعی همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه به همراه آنالیز صحیح نتایج

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com