پرسشنامه فلات شغلی

دانلود پرسشنامه فلات شغلی میلیمن دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی : دارد

منبع : میلیمن Milliman

نمونه منبع فارسی : دارد

ابعاد: فلات محتوایی و فلات ساختاری

سوالات: ۱۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه فلات شغلی

واژه فلات شغلی اشاره به احساس ناامیدی و ناتوانی روانشناسی دارد که بصورت تمایل به ترک خدمت دائمی یا موقت شغل توسط کارکنان نشان داده می‌شود. در این مرحله مسیر شغلی کارمند ارتقاء سلسله‌مراتبی بسیار کند صورت می‌پذیرد. افراد درک کرده‌اند که انجام وظایف تکراری و کار در مشاغل یکنواحت پدیده فلات شغلی را افزایش می‌دهد. در نتیجه با افزایش اختیارات و حجم وظایف وچرخش افراد در مشاغل مختلف پدیده فلات شغلی بهبود خواهد یافت.

سازمان‌ها برای مقابله با این پدیده از استراتژی چرخش شغلی، غنی سازی شغلی و توسعه شغلی استفاده می‌کنند. این مقوله ارتباط نزدیکی با فرسودگی شغلی دارد. به نظر می‌رسد با استفاده از رویه‌های کلاسیکی مانند توسعه شغلی و غنی‌سازی شغلی با این پدیده مخرب سازمانی مبارزه کرد.

در رابطه با دلایل ایجاد فلات و سکون‌زدگی فردی نظریات مختلفی ارائه شده است. عدم مهارتهای فردی یکی از دلایل ایجاد حالت سکون‌زدگی در بین کارکنان است. مطالعات بیانگر آن هستند که عدم مهارتهای فردی در یک کارمند وی را به سمت فلات و عدم پیشرفت شغلی رهنمون می‌سازد.

منبع پرسشنامه فلات شغلی

پرسشنامه فلات شغلی براساس نوشته جان فارست میلیمن تهیه شده است. فلات شغلی دارای دو بعد فلات محتوایی و فلات ساختاری است. اصل کتاب میلیمن که این پرسشنامه از آن اقتباس و ترجمه شده است در ادامه پیوست شده است.

دانلود کتاب فلات شغلی میلیمن

Milliman, J. F. (1993). Causes, consequences, and moderating factors of career plateauing.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله