پرسشنامه فرسودگی شغلی

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

فایل ورد پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

هدف: بررسی فرسودگی شغلی کارکنان

ابعاد: خستگی عاطفی، احساس عدم کفایت و مسخ شخصیت

تعداد سوالات: ۲۲ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع شناسی معتبر : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی فرسودگی شغلی

به نظر ماسلاچ، فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد بر اثر عوامل فشارزا و نشانگان خستگی جسمی و هیجانی. فرسودگی شغلی حالتی از خستگی جسمی، عاطفی و روحی است که در نتیجه مواجهه مستقیم و دراز مدت فرد با مردم و در شرایطی که از لحاظ هیجانی طاقت فرساست، در وی ایجاد می شود. فرودنبرگر اولین شخصی است که در سال ۱۹۷۵ از واژه فرسودگی شغلی با مضمون امروزی آن استفاده کرده و فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی هیجانی و جسمانی دانسته است که از شرایط موجود در محیط کار نشأت می‌گیرد.

ابعاد فرسودگی شغلی

ابعاد فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی و ناکامی می دانند که ناشی از ارتباطات و روابط شغلی است که به وصول نتیجه دلخواه منجر نمی شود. در استعاره, فرسودگی شغلی به خاموش کردن شمع و یا آتش اشاره می کند, چنانچه آتش منبع کافی را دریافت نکند, بعد از مدتی خاموش می شود و این باعث کاهش کیفیت عملکرد کارکنان شده و عاملی برای عدم مسئولیت پذیری، غیبت و تضعیف روحیه می تواند باشد، علاوه بر این فرسودگی با نگرانی های شخصی مثل خستگی جسمی، بی خوابی، افزایش مصرف الکل و دارو و بروز مشکلات خانوادگی رابطه دارد.