پرسشنامه فرسودگی شغلی

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد (ماسلاچ)

تعریف: مفهومی و عملیاتی

هدف: سنجش میزان فرسودگی شغلی کارکنان

تعداد سوالات: ۲۲ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: خستگی عاطفی، احساس عدم کفایت و مسخ شخصیت

تعریف مفهومی پرسشنامه فرسودگی شغلی

به نظر ماسلاچ، فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد بر اثر عوامل فشارزا و نشانگان خستگی جسمی و هیجانی. فرسودگی شغلی حالتی از خستگی جسمی، عاطفی و روحی است که در نتیجه مواجهه مستقیم و دراز مدت فرد با مردم و در شرایطی که از لحاظ هیجانی طاقت فرساست، در وی ایجاد می‌شود. فرودنبرگر اولین شخصی است که در سال ۱۹۷۵ از واژه فرسودگی شغلی با مضمون امروزی آن استفاده کرده و فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی هیجانی و جسمانی دانسته است که از شرایط موجود در محیط کار نشأت می‌گیرد.

ابعاد فرسودگی شغلی

ابعاد فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی و ناکامی می‌دانند که ناشی از ارتباطات و روابط شغلی است که به وصول نتیجه دلخواه منجر نمی شود. در استعاره, فرسودگی شغلی به خاموش کردن شمع و یا آتش اشاره می‌کند, چنانچه آتش منبع کافی را دریافت نکند, بعد از مدتی خاموش می‌شود و این باعث کاهش کیفیت عملکرد کارکنان شده و عاملی برای عدم مسئولیت پذیری، غیبت و تضعیف روحیه می‌تواند باشد، علاوه بر این فرسودگی با نگرانی‌های شخصی مثل خستگی جسمی، بی خوابی، افزایش مصرف الکل و دارو و بروز مشکلات خانوادگی رابطه دارد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش فرسودگی شغلی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی خستگی عاطفی، احساس عدم کفایت و مسخ شخصیت و ۲۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله