پرسشنامه طرد اجتماعی

دانلود پرسشنامه طرد اجتماعی

فایل ورد پرسشنامه طرد اجتماعی همراه با روایی و پایایی

پرسشنامه استاندارد برای سنجش دور ماندن از جمع و مطرود شدن اجتماعی افراد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۲۶ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی طرد اجتماعی

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی و عملیاتی طرد اجتماعی

واژه “طرد” به این معناست که کسی یا چیزی توسط دیگری رانده شده است. طرد اجتماعی نیز به‌معنای محروم شدن از مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق انسانی و مدنی تعریف شده است و به تعریف دیگر طرد اجتماعی به‌معنای فرایند جدایی و گسست از بازار کار، اجتماعات و سازمان‌های اجتماعی است. ایدۀ طرد ‌اجتماعی که اکنون نیز مورد استفاده سیاستمداران نیز قرار می‌گیرد اما برای نخستین‌بار از سوی جامعه‌شناسان و برای اشاره به منابع نوین نابرابری مطرح شد.

مفهوم طرد اجتماعی یکی از مفاهیم بنیادی در حرفه ی مددکاری اجتماعی نیز محسوب می شود. زیرا مددکاران اجتماعی عموماً با افراد مطرود اجتماعی کار می کنند و زمینه ی بازگشت مجدد آنها را به جامعه فراهم می سازند. یکی از مهمترین اقدامات مددکاران اجتماعی تقویت مشارکت اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس افراد و خانواده های طرد شده است.

افرادی که از اجتماع طرد می شوند ممکن است مرتکب آسیب های اجتماعی شده و یا منزوی و کناره گیر شوند. به عنوان مثال معتادین، افراد بی خانمان، زنان تن فروش، حاشیه نشین ها، کودکان کار و خیابان، معلولین و … از مهمترین گروههای طرد شده به حساب می آیند که می توان با اتخاذ ساز و کار مناسب که مهمترین آن فراهم ساختن زمینه ی اشتغال زایی آنهاست زمینه ساز بازگشت آنها به جامعه و تقویت روابط بین گروهی را به جامعه فراهم ساخت.