این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب محاسبه حجم نمونه

دانلود نرم افزار G*Power

نرم افزار G*Power

نرم افزار G*Power یک نرم افزار کاربردی و ساده آماری است که برای محاسبه حجم نمونه بسیار مناسب است. این نرم افزار رایگان است و بسادگی می‌توان حجم نمونه لازم برای حداقل مربعات جزئی به روش کوهن را با آن محاسبه کرد.

حجم نمونه مدل ساختاری-تفسیری

حجم نمونه مدل ساختاری-تفسیری

جامعه آماری تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری شامل خبرگان و کارشناسان ارشد و باسابقه است بنابراین حجم نمونه مدل ساختاری-تفسیری باید با دقت برآورد شود.

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS و حجم نمونه حداقل مجذورات جزیی با استفاده از نرم افزار PLS به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

روش های نمونه گیری آماری

محاسبه حجم نمونه با فرمول کوهن

محاسبه حجم نمونه با فرمول کوهن راهکاری صحیح و علمی برای برآورد تعداد کافی نمونه در حل مسائل آماری و مدل‌های معدلات ساختاری است.

حجم نمونه در رگرسیون

حجم نمونه در رگرسیون

برآورد و تخمین حجم نمونه در رگرسیون و تحلیل مسیر به میزان اندازه اثر و توان آماری بستگی دارد که قدرت پیش‌بینی مدل را بهبود می‌بخشد.

جامعه و نمونه آماری

جامعه و نمونه آماری

مجموعه واحدهائی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را تشکیل می‌دهند و نمونه نیز انتخاب بخشی از این واحدهاست که معرف ویژگی‌های کلی آن جامعه باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com