محاسبه حجم نمونه با اندازه اثر و توان آزمون

محاسبه حجم نمونه با فرمول کوهن راهکاری صحیح و علمی برای برآورد تعداد کافی نمونه در حل مسائل آماری و مدل‌های ساختاری است. یکی از اشتباه‌های رایج در تخمین حجم نمونه استفاده از روش‌های منسوخ و قدیمی مانند فرمول کوکران یا ارجاع به جدول مورگان است.

به عنوان یک پژوهشگر مدیریت و علوم اجتماعی باید بدانید روش پیشنهادی جاکوب کوهن از قدرت تخمین بسیار بالاتری برخودار است. پیشنهاد می‌شود با استفاده از این روش به محاسبه حجم نمونه مبادرت کنید. در این صورت نایج حاصل از تحلیل داده‌ها از دقت و اطمینان بیشتری برخوردار هستند.

روش محاسبه حجم نمونه با فرمول کوهن

برای محاسبه حجم نمونه با فرمول کوهن به صورت آنلاین به سایت Danielsoper وارد شوید.

مطابق دستور مقادیر کادر زیر را تکمیل کنید:

روش محاسبه حجم نمونه با فرمول کوهن

روش محاسبه حجم نمونه با فرمول کوهن

اندازه اثر شاخصی است که قدرت اثرگذاری متغیرهای مستقل مدل را نشان می‌دهد. براساس نظر کوهن (۱۹۸۸) میزان این شاخص به ترتیب ۰/۰۲ (ضعیف) ۰/۱۵ (متوسط) و ۰/۳۵ (قوی) می‌باشد. بنابراین بهتر است این مقدار حداقل روی ۰/۱۵ تنظیم شود.

توان آزمون Desired statistical power level مقداری بین ۸۰ تا ۹۰ درصد انتخاب می‌شود. آزمون حداقل باید توانی برابر با ۰/۸ داشته باشد.

تعداد متغیرهای پنهان و آشکار نیز براساس پرسشنامه و مدل پژوهش قابل تعیین است.

در نهایت سطح اطمینان را می‌توانید ۹۹% یا ۹۵% در نظر گرفته و به ترتیب از ۰/۰۵ یا ۰/۰۱ استفاده کنید.

خلاصه و جمع‌بندی

فرمول نمونه‌گیری کوهن یکی دیگر از روش‌های محاسبه حجم نمونه آماری است. با استفاده از این روش می‌توان توان آزمون برای تخمین حجم نمونه لازم و برآورد روابط میان متغیرها را افزایش داد. پیشنهاد می‌شود از این روش برای تخمین نمونه لازم در مدل‌های معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی استفاده کنید. مقاله‌های جدید و علمی معتبر در ساینس دایرکت، امرالد و اشپرینگر را ملاحظه کنید. پژوهشگران پیشرو در دنیا از این روش‌ها در محاسبات خود استفاده می‌کنند.

منبع: محاسبه حجم نمونه با فرمول کوهن نوشته آرش حبیبی کتاب آموزش SPSS

2.9 8 رای ها
امتیازدهی به مقاله