این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت اشتغال

ویژگی‌های شغلی

ویژگی‌های شغلی

ویژگی‌های شغل اشاره به چگونگی فعالیت‌ها، وظایف، تکالیف و ابعاد مختلف یک شغل دارد که در نهایت عملکرد شغلی و عملکرد سازمانی را شکل می‌دهد.

پرسشنامه اشتغال‌آفرینی

پرسشنامه اشتغال‌آفرینی

دانلود پرسشنامه اشتغال‌آفرینی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

اشتغال‌آفرینی زنان

اشتغال‌آفرینی زنان

اشتغال‌آفرینی زنان به سازوکارهایی اشاره دارد که فرصت‌های مناسبی را برای حضور زنان در بازار کار و تصدی مشاغل سازمانی یا کارآفرینانه را فراهم می‌آورد.

موانع اشتغال زنان

موانع اشتغال زنان

موانع اشتغال زنان اشاره به مشکلات و محدودیت‌های زیربنایی دارد که حضور بانوان در بازار کار را با محدودیت‌های اساسی همراه می‌کند. این مساله ریشه در عواملی کلان، اثرگذار و دیرپا دارد که به سادگی قابل رفع نیستند.

پرسشنامه اقتصاد مقاومتی

پرسشنامه اقتصاد مقاومتی

دانلود پرسشنامه اقتصاد مقاومتی دارای روایی و پایایی همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد دارای ابعاد مشخص و گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com