پرسشنامه اشتغال‌آفرینی

دانلود پرسشنامه اشتغال‌آفرینی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد به همراه فرم کوتاه

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۹۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: توفیق طلبی، کانون کنترل درونی، ریسک‌پذیری، تحمل ابهام، سلامت روانی، رویاپردازی، عمل‌گرایی، چالش‌طلبی

پیوست: فرم کوتاه پرسشنامه محقق‌ساخته شامل ۱۰ گویه دارای روایی و پایایی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه اشتغال‌آفرینی

تعریف مفهومی: شغل یا پیشه فعالیتی منظم است که در ازای دریافت پول انجام می‌شود و اشتغال به معنای داشتن شغل یا پیشه است. همچنین اشتغال، عبارت است از هر نوع کار با اجر مادی (دریافت حقوق و دستمزد)، چه اینکه برای یک کارفرما باشد یا اینکه شخص برای خودش کار کند. به طور کلی به هرنوع مشارکت افراد در فعالیت اقتصادی، اشتغال گفته می‌شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش اشتغال‌آفرینی از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. این پرسشنامه شامل ۸ سازه اصلی و ۹۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

فرم کوتاه پرسشنامه اشتغال‌آفرینی: این مقیاس یک پرسشنامه محقق‌ساخته است که توسط عسکری و حسینی (۱۴۰۱) طراحی و تدوین شد. هدف این پرسشنامه ارزیابی وضعیت اشتغال‌آفرینی در موسسات آموزشی (شامل موسسات فنی‌وحرفه‌ای دولتی و آزاد و دانشگاه‌های کشور) است. در یک مطالعه مقدماتی روایی و پایایی آن از منظر ۳۰ نفر از اساتید مدیریت از دانشگاه‌های مختلف کشور بررسی شد. برای سنجش روایی از نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده گردید. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه ۰/۸۵۲ محاسبه شد که بالای ۰/۷ است. بنابراین روایی و پایایی پرسشنامه مطلوب می‌باشد.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن محاسبه می‌شود. بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله