پرسشنامه سلامت روانی کیز

دانلود پرسشنامه سلامت روانی کیز دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: کیز

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: بهزیستی هیجانی، سلامت ذهنی و سلامت اجتماعی

تعریف مفهومی پرسشنامه سلامت روانی

پرسشنامه استاندارد سلامت روانی کیز(۲۰۰۲)، از فرم بلند پیوستار سلامت روان مشتق شد و شامل ۱۴ سوالات و ۳ مولفه می‌باشد. طراحی شده است و بر اساس طیف شش گزینه‌ای لیکرت با سوالاتی مانند (این احساس که کار یا چیز مهمی برای عرضه کردن به جامعه دارید.) به سنجش سلامت روانی می‌پردازد. این پرسشنامه دارای سه بعد بهزیستی هیجانی، سلامت ذهنی و سلامت اجتماعی است.

تاکنون تعاریف متعددی از «سلامت روان» ارائه شده که همگی بر اهمیت تمامیت و یکپارچگی شخصیت تاکید ورزیده اند.

گلدشتاین سلامت روانی را تعادل بین اعضا و محیط در رسیدن به خود شکوفایی می‌داند.

چاهن نیز سلامت روانی را وضعیتی از بلوغ روان شناختی تعبیر می‌کند که عبارت است از حداکثر اثربخشی و رضایت به دست آمده از تقابل فردی و اجتماعی که شامل احساسات و بازخوردهای مثبت نسبت به خود و دیگران می‌شود.

سلامت روان به مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع و وسیع اطلاق می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب ارتقاء سلامت و رفاه روانی و اجتماعی افراد می‌گردد. از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی رفاه روانی و اجتماعی دو جزء مهم سلامت محسوب می‌شوند. مفهوم کلی سلامت روان به معنای برخورداری از ظرفیت‌ها و توانایی‌‌ها به ‌منظور تطابق افراد با تغییرات محیطی و قابلیت مقابله با مشکلات ناشی از این تغییرات می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توان گفت: سلامت سازمانی از منظر سلامت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی‌هایش را باز می‌شناسد و قادر است با استرس‌های معمول زندگی تطابق حاصل کرده، از نظر خانوادگی، اجتماعی و شغلی مفید و سازنده باشد و به‌عنوان بخشی از جامعه با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد.

4 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله