این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب نظریه

رهیافت ساخت‌گرایانه چارمز

رهیافت ساخت‌گرایانه چارمز

رهیافت ساخت‌گرایانه (Constructivist) روشی برای نظریه‌پردازی دادهه‌بنیاد (گراندد تئوری) است که در سال ۲۰۰۰ بوسیله کتی چارمز ارائه شد.

رهیافت ظاهرشونده گلیزر

رهیافت ظاهرشونده گلیزر

رهیافت ظاهرشونده (Emergent grounded theory) یکی از رهیافت‌های اصلی در روش گراندد تئوری است که بوسیله بارنی گلیزر به سال ۱۹۹۲ مطرح گردید.

حساسیت نظری

حساسیت نظری

حساسیت نظری (Theoretical sensitivity) به توانایی پژوهشگر در بررسی مفروضه‌های اساسی خود پیرامون پدیده مورد مطالعه در روش گرانددی اشاره دارد.

ابر نظریه (Grand theory)

ابر نظریه (Grand theory)

ابر نظریه (Grand theory) به نظریه‌پردازی بسیار انتزاعی اشاره دارد که در آن ساختار و چیدمان رسمی مفاهیم بر فهم واقعیت اجتماعی تقدم دارند.

هم‌افزایی نظری

هم‌افزایی نظری

هم‌افزایی نظری (Theoretical Contribution) سهمی است که یک پژوهش در افزایش دانش و گستره شناخت پیرامون پدیده مورد مطالعه به خود اختصاص می‌دهد.

مالتی گراندد تئوری

مالتی گراندد تئوری

نظریه داده‌بنیاد چندگانه (مالتی گراندد تئوری) یک روش پژوهش است که هم از منظر تجربی و هم از سایر مناظر مبتنی بر زمینه مورد مطالعه است.

نظریه (تئوری) و نظریه‌پردازی

نظریه (تئوری) و نظریه‌پردازی

نظریه یا تئوری (Theory) تفکر انتزاعی مبتنی بر منطق پیرامون یک پدیده و پیامدهای ناشی از چنین سبک تفکری را یک پژوهش علمی شامل می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com