مالتی گراندد تئوری

نظریه داده‌بنیاد چندگانه (مالتی گراندد تئوری) یک روش پژوهش است که هم از منظر تجربی و هم از سایر مناظر مبتنی بر زمینه مورد مطالعه است. گراندد تئوری رویکردی است که از منظر تجربی براساس زمینه مورد مطالعه، صورت می‌گیرد. اما در مالتی گراندد از سه منظر نظریه‌پردازی، تجربه و سازوکارهای شناخت از زمینه مورد مطالعه استفاده می‌شود (گلدکول و کرانهولم).

چارچوب مالتی گراندد تئوری Multi-Grounded Theory نخستین بار در سال ۲۰۰۲ توسط گلدکول و کرانهلم ارائه شد. هدف از این چارچوب به چالش کشیدن برخی بنیادهای گراندد تئوری است. نظریه داده‌بنیاد چندگانه هم بر پایه گراندد تئوری بنا نهاده شده و هم عکس العملی در مقابل آن به حساب می‌آید. مالتی گراندد تئوری را میتوان یک رویکرد توسعه‌یافته جایگزین برای آنالیز داده‌ها و توسعه تئوری توصیف کرد. این روش تنها از صحه‌گذاری تجربی استفاده نمی‌کند. بلکه به ورای قیاس خالص می‌رود و گراندینگ نظری را به گراندینگ تجربی اضافه می‌کند.

مقدمه‌ای بر مالتی گراندد تئوری

با توجه به بحث‌های پیرامون نظریه‌پردازی داده‌بنیاد یک رویکرد جایگزین پیشنهاد می‌شود. مالتی گرانند تئوری با حالت دیالکتیک از نظریه داده‌بنیاد است و با تلاش برای یکپارچه کردن نظرات مخالف و اجتناب از ضعف‌ها ایجاد گردید. گراندد تئوری معتقد به آنالیز کاملا تجربی است. شعار گراندد تئوری این است: با داده تجربی شروع کنید و سپس خلاصه و طبقه‌بندی کنید. گراندد تئوری بر خلاف شیوه قیاسی نظریه محور کاملا استقرایی است. انتقاد اصلی گلیسر بر روش اشتراوس و کوربین را می‌توان بیانیه‌ای در مورد خروج آنها از روش کاملا استقرایی دانست.

چارچوب کلی مالتی گراندد تئوری

چارچوب کلی مالتی گراندد تئوری

رویکرد مالتی گراندد تئوری سعی در ترکیب جنبه خاصی از استقرا و قیاس برای طراحی مدل پارادایمی دارد. یعنی با روح دیالکتیکی سعی در اجتناب از ضعف‌ها و یکپارچه کردن نقاط قوت در رویکرد دارد. قسمت عمده گراندد تئوری در رویکرد نظریه داده‌بنیاد چندگانه هم وجود دارد. در واقع می‌توان نظریه داده‌بنیاد چندگانه را یک بسط یا اصلاحیه برای گراندد تئوری دانست. اشتراوس و کوربین گام‌های عمده‌ای برای دور شدن از رویکرد صرفاً استقرایی برداشتند. نظریه داده‌بنیاد چندگانه سعی در ادامه این راه دارد. این به معنای رد آنالیز استقرایی داده‌ها آنگونه که در فرآیند کدگذاری گراندد تئوری انجام می‌شود، نیست.

دانلود متن کامل مقاله فارسی نظریه داده‌بنیاد چندگانه به صورت فایل ورد

دقت کنید این مقاله به زبان فارسی نوشته شده است و ترجمه مقاله گلدکول و کرانهلم نیست.

فهرست منابع

فاقعی، مریم؛ صفری، حسین. (۱۳۹۵). معرفی رویکرد مالتی گراندد تئوری. کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی، تهران.

Goldkuhl, G., & Cronholm, S. (2010). Adding theoretical grounding to grounded theory: Toward multi-grounded theory. International journal of qualitative methods, 9(2), 187-205.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله