این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب همبستگی

رابطه متغیرهای اسمی

رابطه متغیرهای اسمی

رابطه متغیرهای اسمی با توجه به تعداد طبقات هر متغیر اسمی و جهت‌گیری پژوهشگر، می‌تواند با روش‌های گوناگون آماری مورد آزمون قرار گیرد.

تحقیق همبستگی

تحقیق همبستگی

تحقیق همبستگی (Correlational study) یکی از انواع روش تحقیق است که در آن پژوهشگر می‌کوشد تا نوع رابطه میان یک چند متغیر را شناسایی نماید.

آزمون همبستگی در SPSS

همبستگی اسپیرمن

همبستگی اسپیرمن (Spearman correlation) یک روش ناپارامتریک است که شدت و جهت رابطه متغیرها را نشان می‌دهد و روابط را دوبه‌دو در نظر می‌گیرد.

آزمون همبستگی در SPSS

همبستگی پیرسون

همبستگی پیرسون (Pearson correlation) یک روش پارامتریک است که شدت و جهت رابطه دو متغیر را نشان می‌دهد و روابط را دوبه‌دو در نظر می‌گیرد.

تحقیق همبستگی

تفاوت رگرسیون و همبستگی

تفاوت رگرسیون و همبستگی به بررسی اثرات همزمان متغیرهای مستقل (پیش‌بین) در برآورد و تخمین متغیرهای وابسته (ملاک) برمی‌کردد.

تحقیق همبستگی

همبستگی (Correlation)

همبستگی (Correlation) یک رابطه آماری بین دو متغیر تصادفی یا دو دسته داده است که لزوماً به معنای ارتباط علی و معلولی نیست و می‌تواند دوسویه باشد.

رگرسیون Regression

رگرسیون (Regression)

رگرسیون (Regression) یک روش آماری برای سنجش تاثیرات متغیرها با در نظر گرفتن روابط همزمان آنها بر یکدیگر براساس داده‌های گذشته است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com